Gefunden 849 Ergebnisse für: Umav

  • tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV (I São João 2, 26)

  • kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw (I São João 2, 27)

  • teknia mhdeiV planatw umaV o poiwn thn dikaiosunhn dikaioV estin kaqwV ekeinoV dikaioV estin (I São João 3, 7)

  • mh qaumazete adelfoi mou ei misei umaV o kosmoV (I São João 3, 13)

  • ei tiV ercetai proV umaV kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eiV oikian kai cairein autw mh legete (II São João 1, 10)

  • polla ecwn umin grafein ouk hboulhqhn dia cartou kai melanoV alla elpizw elqein proV umaV kai stoma proV stoma lalhsai ina h cara hmwn h peplhrwmenh (II São João 1, 12)

  • upomnhsai de umaV boulomai eidotaV umaV apax touto oti o kurioV laon ek ghV aiguptou swsaV to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen (São Judas 1, 5)

  • umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV (Apocalipse 2, 24)

  • dia touto eufrainesqe oi ouranoi kai oi en autoiV skhnounteV ouai toiV katoikousin thn ghn kai thn qalassan oti katebh o diaboloV proV umaV ecwn qumon megan eidwV oti oligon kairon ecei (Apocalipse 12, 12)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina