Gefunden 11 Ergebnisse für: agalliasomai

 • eufranqhsomai kai agalliasomai en soi yalw tw onomati sou uyiste (Salmos 9, 3)

 • opwV an exaggeilw pasaV taV aineseiV sou en taiV pulaiV thV qugatroV siwn agalliasomai epi tw swthriw sou (Salmos 9, 15)

 • agalliasomai kai eufranqhsomai epi tw eleei sou oti epeideV thn tapeinwsin mou eswsaV ek twn anagkwn thn yuchn mou (Salmos 30, 8)

 • egw de asomai th dunamei sou kai agalliasomai to prwi to eleoV sou oti egenhqhV antilhmptwr mou kai katafugh en hmera qliyewV mou (Salmos 58, 17)

 • o qeoV elalhsen en tw agiw autou agalliasomai kai diameriw sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw (Salmos 59, 8)

 • oti egenhqhV bohqoV mou kai en th skeph twn pterugwn sou agalliasomai (Salmos 62, 8)

 • egw de agalliasomai eiV ton aiwna yalw tw qew iakwb (Salmos 74, 10)

 • oti eufranaV me kurie en tw poihmati sou kai en toiV ergoiV twn ceirwn sou agalliasomai (Salmos 91, 5)

 • agalliasomai egw epi ta logia sou wV o euriskwn skula polla (Salmos 118, 162)

 • kai agalliasomai epi ierousalhm kai eufranqhsomai epi tw law mou kai ouketi mh akousqh en auth fwnh klauqmou oude fwnh kraughV (Isaías 65, 19)

 • egw de en tw kuriw agalliasomai carhsomai epi tw qew tw swthri mou (Habacuc 3, 18)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina