Gefunden 2420 Ergebnisse für: estin

 • idou akhkoa oti estin sitoV en aiguptw katabhte ekei kai priasqe hmin mikra brwmata ina zwmen kai mh apoqanwmen (Gênesis 42, 2)

 • eipen de autoiV iwshf touto estin o eirhka umin legwn oti kataskopoi este (Gênesis 42, 14)

 • eipen de autoiV iakwb o pathr autwn eme hteknwsate iwshf ouk estin sumewn ouk estin kai ton beniamin lhmyesqe ep' eme egeneto panta tauta (Gênesis 42, 36)

 • eipen de israhl ti ekakopoihsate me anaggeilanteV tw anqrwpw ei estin umin adelfoV (Gênesis 43, 6)

 • oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmaV o anqrwpoV kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfoV kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn (Gênesis 43, 7)

 • eipen de autoiV israhl o pathr autwn ei outwV estin touto poihsate labete apo twn karpwn thV ghV en toiV aggeioiV umwn kai katagagete tw anqrwpw dwra thV rhtinhV kai tou melitoV qumiama kai stakthn kai tereminqon kai karua (Gênesis 43, 11)

 • kai to argurion disson labete en taiV cersin umwn to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV umwn apostreyate meq' umwn mhpote agnohma estin (Gênesis 43, 12)

 • kai pareqhkan autw monw kai autoiV kaq' eautouV kai toiV aiguptioiV toiV sundeipnousin met' autou kaq' eautouV ou gar edunanto oi aiguptioi sunesqiein meta twn ebraiwn artouV bdelugma gar estin toiV aiguptioiV (Gênesis 43, 32)

 • ina ti ekleyate mou to kondu to arguroun ou touto estin en w pinei o kurioV mou autoV de oiwnismw oiwnizetai en autw ponhra suntetelesqe a pepoihkate (Gênesis 44, 5)

 • kai eipamen tw kuriw estin hmin pathr presbuteroV kai paidion ghrwV newteron autw kai o adelfoV autou apeqanen autoV de monoV upeleifqh th mhtri autou o de pathr auton hgaphsen (Gênesis 44, 20)

 • kai katoikhseiV en gh gesem arabiaV kai esh egguV mou su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou ta probata sou kai ai boeV sou kai osa soi estin (Gênesis 45, 10)

 • eipen de israhl mega moi estin ei eti iwshf o uioV mou zh poreuqeiV oyomai auton pro tou apoqanein me (Gênesis 45, 28)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina