Gefunden 506 Ergebnisse für: hmin

 • ou stenocwreisqe en hmin stenocwreisqe de en toiV splagcnoiV umwn (II Coríntios 6, 12)

 • ou monon de en th parousia autou alla kai en th paraklhsei h pareklhqh ef umin anaggellwn hmin thn umwn epipoqhsin ton umwn odurmon ton umwn zhlon uper emou wste me mallon carhnai (II Coríntios 7, 7)

 • kai ou kaqwV hlpisamen all eautouV edwkan prwton tw kuriw kai hmin dia qelhmatoV qeou (II Coríntios 8, 5)

 • all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pash spoudh kai th ex umwn en hmin agaph ina kai en tauth th cariti perisseuhte (II Coríntios 8, 7)

 • ean te gar kai perissoteron ti kauchswmai peri thV exousiaV hmwn hV edwken o kurioV hmin eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin umwn ouk aiscunqhsomai (II Coríntios 10, 8)

 • hmeiV de ouci eiV ta ametra kauchsomeqa alla kata to metron tou kanonoV ou emerisen hmin o qeoV metrou efikesqai acri kai umwn (II Coríntios 10, 13)

 • gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw (Efésios 1, 9)

 • tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin (Efésios 3, 20)

 • oti ouk estin hmin h palh proV aima kai sarka alla proV taV arcaV proV taV exousiaV proV touV kosmokratoraV tou skotouV tou aiwnoV toutou proV ta pneumatika thV ponhriaV en toiV epouranioiV (Efésios 6, 12)

 • o kai dhlwsaV hmin thn umwn agaphn en pneumati (Colossenses 1, 8)

 • kai umaV nekrouV ontaV en toiV paraptwmasin kai th akrobustia thV sarkoV umwn sunezwpoihsen sun autw carisamenoV hmin panta ta paraptwmata (Colossenses 2, 13)

 • exaleiyaV to kaq hmwn ceirografon toiV dogmasin o hn upenantion hmin kai auto hrken ek tou mesou proshlwsaV auto tw staurw (Colossenses 2, 14)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina