Gefunden 506 Ergebnisse für: hmin

 • hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatoV toutestin thV sarkoV autou (Hebreus 10, 20)

 • toigaroun kai hmeiV tosouton econteV perikeimenon hmin nefoV marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhV trecwmen ton prokeimenon hmin agwna (Hebreus 12, 1)

 • idou twn ippwn touV calinouV eiV ta stomata ballomen proV to peiqesqai autouV hmin kai olon to swma autwn metagomen (São Tiago 3, 3)

 • h dokeite oti kenwV h grafh legei proV fqonon epipoqei to pneuma o katwkhsen en hmin (São Tiago 4, 5)

 • hliaV anqrwpoV hn omoiopaqhV hmin kai proseuch proshuxato tou mh brexai kai ouk ebrexen epi thV ghV eniautouV treiV kai mhnaV ex (São Tiago 5, 17)

 • oiV apekalufqh oti ouc eautoiV hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai (I São Pedro 1, 12)

 • eiV touto gar eklhqhte oti kai cristoV epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toiV icnesin autou (I São Pedro 2, 21)

 • arketoV gar hmin o parelhluqwV cronoV tou biou to qelhma twn eqnwn katergasasqai peporeumenouV en aselgeiaiV epiqumiaiV oinoflugiaiV kwmoiV potoiV kai aqemitoiV eidwlolatreiaiV (I São Pedro 4, 3)

 • sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou (II São Pedro 1, 1)

 • wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV dia doxhV kai arethV (II São Pedro 1, 3)

 • di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en kosmw en epiqumia fqoraV (II São Pedro 1, 4)

 • kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htiV hn proV ton patera kai efanerwqh hmin (I São João 1, 2)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina