Gefunden 2407 Ergebnisse für: kuriou

  • idou makarizomen touV upomenontaV thn upomonhn iwb hkousate kai to teloV kuriou eidete oti polusplagcnoV estin o kurioV kai oiktirmwn (São Tiago 5, 11)

  • asqenei tiV en umin proskalesasqw touV presbuterouV thV ekklhsiaV kai proseuxasqwsan ep auton aleiyanteV auton elaiw en tw onomati tou kuriou (São Tiago 5, 14)

  • euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn (I São Pedro 1, 3)

  • to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV (I São Pedro 1, 25)

  • oti oi ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountaV kaka (I São Pedro 3, 12)

  • cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn (II São Pedro 1, 2)

  • tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouV oude akarpouV kaqisthsin eiV thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin (II São Pedro 1, 8)

  • outwV gar plousiwV epicorhghqhsetai umin h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou (II São Pedro 1, 11)

  • ou gar sesofismenoiV muqoiV exakolouqhsanteV egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqenteV thV ekeinou megaleiothtoV (II São Pedro 1, 16)

  • ei gar apofugonteV ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou kai swthroV ihsou cristou toutoiV de palin emplakenteV httwntai gegonen autoiV ta escata ceirona twn prwtwn (II São Pedro 2, 20)

  • mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thV twn apostolwn hmwn entolhV tou kuriou kai swthroV (II São Pedro 3, 2)

  • hxei de h hmera kuriou wV klepthV en nukti en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsontai kai gh kai ta en auth erga katakahsetai (II São Pedro 3, 10)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina