Gefunden 688 Ergebnisse für: onoma

 • kai sunelaben leia kai eteken uion tw iakwb ekalesen de to onoma autou roubhn legousa dioti eiden mou kurioV thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou (Gênesis 29, 32)

 • kai sunelaben palin leia kai eteken uion deuteron tw iakwb kai eipen oti hkousen kurioV oti misoumai kai prosedwken moi kai touton ekalesen de to onoma autou sumewn (Gênesis 29, 33)

 • kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou leui (Gênesis 29, 34)

 • kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologhsomai kuriw dia touto ekalesen to onoma autou iouda kai esth tou tiktein (Gênesis 29, 35)

 • kai eipen rachl ekrinen moi o qeoV kai ephkousen thV fwnhV mou kai edwken moi uion dia touto ekalesen to onoma autou dan (Gênesis 30, 6)

 • kai eipen rachl sunelabeto moi o qeoV kai sunanestrafhn th adelfh mou kai hdunasqhn kai ekalesen to onoma autou nefqali (Gênesis 30, 8)

 • kai eipen leia en tuch kai epwnomasen to onoma autou gad (Gênesis 30, 11)

 • kai eipen leia makaria egw oti makarizousin me ai gunaikeV kai ekalesen to onoma autou ashr (Gênesis 30, 13)

 • kai eipen leia edwken o qeoV ton misqon mou anq' ou edwka thn paidiskhn mou tw andri mou kai ekalesen to onoma autou issacar o estin misqoV (Gênesis 30, 18)

 • kai eipen leia dedwrhtai moi o qeoV dwron kalon en tw nun kairw airetiei me o anhr mou etekon gar autw uiouV ex kai ekalesen to onoma autou zaboulwn (Gênesis 30, 20)

 • kai meta touto eteken qugatera kai ekalesen to onoma authV dina (Gênesis 30, 21)

 • kai ekalesen to onoma autou iwshf legousa prosqetw o qeoV moi uion eteron (Gênesis 30, 24)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina