Gefunden 5 Ergebnisse für: swthri

  • ainoV wdhV tw dauid deute agalliaswmeqa tw kuriw alalaxwmen tw qew tw swthri hmwn (Salmos 94, 1)

  • egw de epi ton kurion epibleyomai upomenw epi tw qew tw swthri mou eisakousetai mou o qeoV mou (Miquéias 7, 7)

  • egw de en tw kuriw agalliasomai carhsomai epi tw qew tw swthri mou (Habacuc 3, 18)

  • kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou (São Lucas 1, 47)

  • monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn (São Judas 1, 25)


A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina