Gefunden 1126 Ergebnisse für: uioi

 • kai uioi iwuan elisa kai qarsiV kitioi rodioi (Gênesis 10, 4)

 • uioi de cam couV kai mesraim foud kai canaan (Gênesis 10, 6)

 • uioi de couV saba kai euila kai sabaqa kai regma kai sabakaqa uioi de regma saba kai dadan (Gênesis 10, 7)

 • outoi uioi cam en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 20)

 • uioi shm ailam kai assour kai arfaxad kai loud kai aram kai kainan (Gênesis 10, 22)

 • kai uioi aram wV kai oul kai gaqer kai mosoc (Gênesis 10, 23)

 • kai tw eber egenhqhsan duo uioi onoma tw eni falek oti en taiV hmeraiV autou diemerisqh h gh kai onoma tw adelfw autou iektan (Gênesis 10, 25)

 • kai oufir kai euila kai iwbab panteV outoi uioi iektan (Gênesis 10, 29)

 • outoi uioi shm en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 31)

 • kai katebh kurioV idein thn polin kai ton purgon on wkodomhsan oi uioi twn anqrwpwn (Gênesis 11, 5)

 • eipan de oi andreV proV lwt estin tiV soi wde gambroi h uioi h qugatereV h ei tiV soi alloV estin en th polei exagage ek tou topou toutou (Gênesis 19, 12)

 • kai baqouhl egennhsen thn rebekkan oktw outoi uioi ouV eteken melca tw nacwr tw adelfw abraam (Gênesis 22, 23)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina