Gefunden 1126 Ergebnisse für: uioi

 • egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi iakwb sumewn kai leui oi adelfoi dinaV ekastoV thn macairan autou kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai apekteinan pan arsenikon (Gênesis 34, 25)

 • oi de uioi iakwb eishlqon epi touV traumatiaV kai dihrpasan thn polin en h emianan dinan thn adelfhn autwn (Gênesis 34, 27)

 • egeneto de hnika katwkhsen israhl en th gh ekeinh eporeuqh roubhn kai ekoimhqh meta ballaV thV pallakhV tou patroV autou kai hkousen israhl kai ponhron efanh enantion autou hsan de oi uioi iakwb dwdeka (Gênesis 35, 22)

 • uioi leiaV prwtotokoV iakwb roubhn sumewn leui ioudaV issacar zaboulwn (Gênesis 35, 23)

 • uioi de rachl iwshf kai beniamin (Gênesis 35, 24)

 • uioi de ballaV paidiskhV rachl dan kai nefqali (Gênesis 35, 25)

 • uioi de zelfaV paidiskhV leiaV gad kai ashr outoi uioi iakwb oi egenonto autw en mesopotamia thV suriaV (Gênesis 35, 26)

 • kai eklipwn apeqanen kai proseteqh proV to genoV autou presbuteroV kai plhrhV hmerwn kai eqayan auton hsau kai iakwb oi uioi autou (Gênesis 35, 29)

 • kai elibema eteken ton ieouV kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi hsau oi egenonto autw en gh canaan (Gênesis 36, 5)

 • egenonto de uioi elifaV qaiman wmar swfar goqom kai kenez (Gênesis 36, 11)

 • qamna de hn pallakh elifaV tou uiou hsau kai eteken tw elifaV ton amalhk outoi uioi adaV gunaikoV hsau (Gênesis 36, 12)

 • outoi de uioi ragouhl nacoq zare some kai moze outoi hsan uioi basemmaq gunaikoV hsau (Gênesis 36, 13)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina