Gefunden 1126 Ergebnisse für: uioi

 • tauta de ta onomata twn uiwn israhl twn eiselqontwn eiV aigupton iakwb kai oi uioi autou prwtotokoV iakwb roubhn (Gênesis 46, 8)

 • uioi de roubhn enwc kai fallouV asrwn kai carmi (Gênesis 46, 9)

 • uioi de sumewn iemouhl kai iamin kai awd kai iacin kai saar kai saoul uioV thV cananitidoV (Gênesis 46, 10)

 • uioi de leui ghrswn kaaq kai merari (Gênesis 46, 11)

 • uioi de iouda hr kai aunan kai shlwm kai fareV kai zara apeqanen de hr kai aunan en gh canaan egenonto de uioi fareV asrwn kai iemouhl (Gênesis 46, 12)

 • uioi de issacar qwla kai foua kai iasoub kai zambram (Gênesis 46, 13)

 • uioi de zaboulwn sered kai allwn kai alohl (Gênesis 46, 14)

 • outoi uioi leiaV ouV eteken tw iakwb en mesopotamia thV suriaV kai dinan thn qugatera autou pasai ai yucai uioi kai qugatereV triakonta treiV (Gênesis 46, 15)

 • uioi de gad safwn kai aggiV kai sauniV kai qasoban kai ahdiV kai arohdiV kai arohliV (Gênesis 46, 16)

 • uioi de ashr iemna kai iesoua kai ieoul kai baria kai sara adelfh autwn uioi de baria cobor kai melcihl (Gênesis 46, 17)

 • outoi uioi zelfaV hn edwken laban leia th qugatri autou h eteken toutouV tw iakwb deka ex yucaV (Gênesis 46, 18)

 • uioi de rachl gunaikoV iakwb iwshf kai beniamin (Gênesis 46, 19)


"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina