1. Az a rész, amely Júda fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint, Edom határa mentén terült el, Cin pusztájától Kádesig, délnyugatra.

2. Déli határa a Sós-tenger szélénél, a tenger dél felé ívelõ öblénél kezdõdött,

3. majd dél felé folytatódott az Akrabbim magaslatáig, keresztülszelte Cint, majd Kádes-Barneától délre húzódott; Hecront elhagyva továbbment Addar felé, ott Karka felé fordult,

4. átment Acmonon és Egyiptom patakjába torkollott, hogy a tengerben érjen véget. Ez legyen déli határotok.

5. Keleten a Holt-tenger felé, majd a Jordán torkolatáig. Az északi határ a Jordán torkolatánál levõ tengeröbölnél kezdõdött.

6. Aztán fölkanyarodott a határ Bet-Hogla felé, majd Bet-ha-Arabától északra folytatódott és Ruben fiának, Bohannak a kövéig húzódott.

7. Most a határ felkanyarodott Debirnek, az Achor völgyétõl kiindulva, és északon a kõkör felé fordult, Addumin lejtõjével szemben, amely a pataktól délre fekszik. Innen a határ En-Semes vizei felé húzódott és En-Rogelben ért véget.

8. Aztán folytatódott Ben-Hinnom völgye felé, a jebuziták hegygerincétõl délre, azaz Jeruzsálem felé, majd felkapaszkodott a hegy csúcsára, amely Hinnom völgyét lezárja nyugat felõl, és Refaim síkságának az északi határánál fekszik.

9. A hegycsúcsról a határ Neftoach vízforrásához kanyarodott, majd Efron hegyéig húzódott, hogy onnan Baala irányában, vagyis Kirjat-Jearim felé íveljen.

10. Baalától a határ nyugatra fordult, a Szeir-hegység felé, végigfutott a Jearim-hegység északi lejtõjén - ez másként Keszalon -, onnan lefelé fordult Bet-Semes, majd Timna irányában

11. elérte az Ekron északi oldalát, Sikkaronnak kanyarodott, felhúzódott Baala hegyére, aztán Jabneel felé tartva elérte a tengert.

12. A nyugati határt a Nagy-tenger alkotta. Ezek körös-körül a határai annak a földnek, amely Júda nemzetségeinek jutott osztályrészül.

13. Jefunne fia, Káleb, Júda fiai között kapott örökrészt az Úr Józsuénak adott parancsa szerint. Ez neki adta Kirjat-Arbát, az anakiták fõvárosát, azaz Hebront.

14. Káleb kiûzte onnan Anak három fiát: Sesait, Achimant és Talmait, Anak utódait.

15. Aztán Debir lakói ellen vonult, amelyet azelõtt Kirjat-Szefernek hívtak.

16. Káleb azt mondta: "Aki Kirjat-Szefert elfoglalja, annak adom leányomat, Achszát feleségül.

17. Otniel foglalta el, Káleb fiának, Kenáznak a fia, hozzá adta hát Káleb a lányát, Achszát feleségül."

18. Amikor férjéhez vezették, rábeszélte, hogy kérjen apjától szántóföldet. Õ aztán leszállt a szamaráról a földre, s Káleb megkérdezte: "Mit akarsz?"

19. "Tégy nekem egy szívességet! Tégy meg a kedvemért valamit! Ha Negeb pusztájába küldtél, akkor adj vízforrásokat!" S neki adta mind a felsõ vízforrásokat, mind az alsó vízforrásokat.

20. Ez lett Júda fiainak örökrésze, nemzetségeik szerint.

21. Júda fiai törzsének városai Edom határánál, a Negeben: Kabceel, Éder, Jagur,

22. Kina, Dimon, Adada,

23. Kedes, Hacar, Jitnan,

24. Szif, Telem, Bealot,

25. Hacor-Hadatta, Kerijot-Hecron (ez Hacor),

26. Aman, Sema, Molada,

27. Hacar-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet,

28. Hacar-Sual, Bersabé, Bizjotja,

29. Baala, Ijim, Ecem,

30. Eltolad, Keszil, Horma,

31. Ciklag, Madmanna, Szanszanna,

32. Lebaot, Silhim, En-Rimmon. Összesen 29 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

33. A síkságon Estaol, Corea, Asna,

34. Zanuach, En-Gannim, Tappuach, Enam,

35. Jarmut, Adullam, Szoko, Azeka,

36. Saarajim, Aditajim, Hag-Gedera, Gederotajim: 15 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

37. Cenan, Hadasa, Migdal-Gad,

38. Dilean, Ham-Micpe, Jokteel,

39. Lachis, Boszkat, Eglon,

40. Kabbon, Lachmasz, Kitlis,

41. Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda: 16 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

42. Libna, Eter, Asan,

43. Iftach, Asna, Necib,

44. Keila, Achzib, Maresa: 9 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

45. Ekron a városaival, s a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

46. Ekrontól a tengerig minden, ami Asdod mellett található, a helységeivel együtt.

47. Asdod a városokkal és a hozzájuk tartozó helységekkel, Gáza a városokkal és a hozzájuk tartozó helységekkel egészen Egyiptom patakjáig és a határig, a Nagy-tengerig.

48. A hegyvidéken: Samir, Jattir, Szoko,

49. Danna, Kirjat-Szanna, vagyis Debir,

50. Anab, Estemoa, Anim,

51. Gósen, Holon, Gilo: 11 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

52. Arab, Duma, Esean,

53. Janum, Bet-Tappuach, Afeka,

54. Humta, Kirjat-Arba - ez Hebron -, Cior: 9 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

55. Maon, Kármel, Szif, Jutta,

56. Jiszreel, Jokdeam, Zanuach,

57. Hak-Kajim, Gibea, Timna: 10 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

58. Halchul, Bet-Cur, Gedor,

59. Maarat, Bet-Anot, Eltekon: 6 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt. Tekoa, Efrata, azaz Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Szoresz, Karem, Gallim, Beter, Manach: 11 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

60. Kirjat-Baal, vagyis Kirjat-Jearim és Ha-Rabba: 2 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

61. A pusztában: Bet-ha-Araba, Middin, Szechacha,

62. Nibsan, a sóváros és Engedi: 6 város a hozzájuk tartozó helységekkel együtt.

63. Júda fiai azonban nem tudták a Jeruzsálemben lakó jebuzitákat kiûzni; így a jebuziták Jeruzsálemben élnek, Júda fiai mellett mind a mai napig.

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina