1. Ezt mondta az Úr Mózesnek:

2. "Küldj elõre embereket, hogy szerezzenek híreket Kánaán földje felõl, amelyet Izrael fiainak szándékozom adni. Atyáik minden törzsébõl küldjetek egyet, olyat, aki a vezetõk közé tartozik."

3. Mózes tehát elõreküldte az Úr parancsára ezeket a megbízható embereket Paran pusztájáról, akik Izrael fiainak fejei közül valók voltak.

4. Így hívják õket: Ruben törzsébõl Sammua, Zakkur fia;

5. Simeon törzsébõl Hori fia, Safat;

6. Júda törzsébõl Jefunne fia, Kaleb;

7. Isszachár törzsébõl Jigal, József fia;

8. Efraim törzsébõl Hosea, Nun fia;

9. Benjamin törzsébõl Rafusz fia, Palti;

10. Zebulun törzsébõl Szodi fia, Gaddiel;

11. József törzsébõl, Manassze nemzetségébõl Szuszi fia, Gaddi;

12. Dán törzsébõl Gemalli fia, Ammiel;

13. Áser törzsébõl Michael fia, Szetur;

14. Naftali törzsébõl Vofszi fia, Nachbi;

15. Gád törzsébõl Machi fia, Geuel.

16. Ez volt a nevük azoknak a férfiaknak, akiket Mózes elõreküldött, hogy Kánaán földjérõl híreket szerezzenek. Hoseát azonban, Nun fiát Józsuénak nevezte el.

17. Amikor Mózes útra bocsátotta õket Kánaán földjének kikémlelésére, így szólt hozzájuk: "Menjetek végig az ország déli részén, aztán kapaszkodjatok fel a hegyre

18. és nézzétek meg, milyen az ország és a nép, amely lakja, erõs-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok,

19. milyen az ország, ahol él, jó-e vagy rossz, s milyenek a városok, amelyeket benépesít, nyitott tábor vagy erõdítmény módjára épültek-e,

20. végül hogy áll a dolog a földjével, kövér-e vagy sovány, nõnek-e rajta fák vagy sem. Szedjétek össze minden erõtöket, s hozzatok a föld gyümölcsébõl is néhányat magatokkal." Épp a szüret kezdetének volt az ideje.

21. Elmentek hát, és kikémlelték az országot Cin pusztájától a Hamatba vivõ út elején fekvõ Rechobig.

22. Áthaladtak a déli országrészen és elértek Hebronba, ahol Enak leszármazottai, Achiman, Sesai és Talmai éltek. [Hebron ugyanis hét évvel elõbb épült, mint az egyiptomi Tanisz.]

23. Amikor Eskol völgyébe értek, levágtak egy szõlõfürtöt a szõlõvesszõvel együtt, ezt kettesével egy boton vitték, aztán néhány gránátalmát és fügét is (szedtek).

24. Azt a helyet Eskolnak nevezték arról a szõlõrõl, amelyet Izrael fiai leszedtek.

25. Negyven nap múlva, miután az országot kikémlelték, megfordultak,

26. és visszatértek Mózeshez, Áronhoz és Izrael egész közösségéhez. Paran pusztájába, Kádes irányába, és számot adtak híreikrõl az egész közösségnek, s közben megmutatták az ország gyümölcseit.

27. Beszámoltak nekik e szavakkal: "Elmentünk abba az országba, ahová küldtél bennünket. Csakugyan tejjel-mézzel folyó (ország), lám, itt a kóstoló gyümölcseibõl.

28. Hanem a nép, amely az országot lakja, erõs, s a városok meg vannak erõsítve, ráadásul nagyon nagyok. Enak utódait is láttuk ott.

29. A déli országrészt amalekiták lakják, a hetiták, a jebuziták és az amoriták inkább a hegyre húzódnak, a kánaániak pedig a tenger partját és a Jordán völgyét népesítik be."

30. Kaleb buzdító beszédet intézett a Mózes köré gyûlt néphez: "Késedelem nélkül vonuljunk oda és szerezzük meg magunknak; egész jól úrrá lehetünk rajta!"

31. Hanem azok az emberek, akik vele együtt ott jártak, ellene vetették: "Nem vagyunk képesek azzal a néppel szembeszállni; erõsebbek, mint mi vagyunk."

32. Ezután mindenféle rosszat mondtak Izrael fiainak arról az országról, amelyet kikémleltek: "Az az ország, amelyet bejártunk, hogy kifürkésszük, olyan ország, amely elemészti lakóit, s az emberek, akiket láttunk, mind hatalmasak.

33. Óriásokat is láttunk ott. Enak fiait, az óriások nemzetségébõl, úgyhogy olyannak éreztük magunkat mellettük, mint valami szöcskék, és az õ szemükben is épp olyannak látszhattunk."

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina