1. Így szólt az Úr Mózeshez:

2. "Állj bosszút a midiánitákon Izrael fiaiért! Aztán meg kell térned törzsed tagjaihoz."

3. Mózes tehát így szólt a néphez: "Néhányan közületek fegyverkezzenek föl, hogy hadba szálljanak a midiániták ellen, s így az Úr bosszúja utolérje a midiánitákat.

4. Izrael fiainak minden törzsébõl egy ezrednek kell hadba vonulnia."

5. Így Izrael ezreibõl tizenkétezer harcost állítottak ki, minden törzsbõl egy ezredet.

6. S Mózes hadba küldte õket - minden törzsbõl ezret -, õket és Pinchászt, Eleazár fiát; õ vitte magával a szent edényeket és a harsonákat.

7. Így kivonultak Midián ellen, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és minden férfit megöltek.

8. A legyõzöttek közt megölték Midián királyait is, Evit, Rekemet, Curt, Hurt és Rebát, Midián öt királyát, sõt még Bileámot, Beor fiát is kardélre hányták.

9. Akkor Izrael fiai fogságba hurcolták Midián asszonyait és gyermekeit, elhajtották barmaikat, nyájaikat, s elvitték mindenüket zsákmányul;

10. városaikat és sátortáboraikat mind felgyújtották.

11. Összeszedték az összes szerzett holmit, a zsákmányul ejtett embereket és állatokat,

12. és a foglyokat meg a szerzett holmit, s a zsákmányt Mózes elé és Eleazár pap, valamint Izrael fiainak közössége elé vitték Moáb pusztájára, a táborba, Jerikó közelébe a Jordán mellé.

13. Mózes és Eleazár pap, valamint a törzsek fejei eléjük mentek a táboron kívülre.

14. Mózes haragra gerjedt a sereg vezérei, és az ezredek és századok hadból hazatérõ parancsnokai ellen.

15. Mózes rájuk förmedt: "Csakugyan életben hagytatok minden asszonyt?

16. Épp õk voltak azok, akik Bileám biztatására arra csábították Izrael fiait, hogy Peor kedvéért hûtlenül elhagyják az Urat, azért érte utol a vész az Úr közösségét.

17. Tüstént öljétek meg az összes fiúgyermeket, s ugyanígy öljétek meg az összes olyan asszonyt is, aki már volt együtt férfival.

18. De a fiatal lányokat, akik még nem voltak együtt férfival, hagyjátok magatoknak életben.

19. Most hét napig itt maradtok a táboron kívül! Mindnyájatoknak, akik embert öltetek vagy halotthoz értetek, meg kell a harmadik és a hetedik napon tisztulnotok.

20. Ruhadarabjaitokat is tisztítsátok meg, s minden bõrbõl vagy kecskeszõrbõl készült holmitokat meg fából való tárgyatokat!"

21. Eleazár pap pedig így beszélt a harcosokhoz, akik harcba vonultak: "Ez a törvény, amit az Úr Mózesnek szabott:

22. Az összes aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot,

23. tehát mindent, ami kibírja a tüzet, tûzbe kell tartanotok, hogy tiszta legyen, majd tisztítóvízzel is meg kell tisztítanotok. Minden egyebet azonban, ami nem állja a tüzet, öblítsétek le vízzel.

24. Ha a hetedik nap kimossátok ruhátokat, tiszták lesztek, s bevonulhattok a táborba."

25. Azt mondta az Úr Mózesnek:

26. "Vedd számba te és Eleazár pap, valamint a közösség törzseinek a fejei, amit emberben és állatban zsákmányul ejtettek,

27. azután fele-fele arányban oszd szét azok közt, akik hadba vonultak s harcoltak, és az egész közösség között.

28. A hadba vonult harcostól kérj ajándékot az Úrnak (adják oda) minden ötszázadik emberbõl, baromból, szamárból, juhból-kecskébõl egyaránt.

29. A nekik jutó részbõl vedd el, s add át Eleazár papnak mint az Úrnak felajánlott adományt.

30. Abból a részbõl azonban, amely Izrael fiainak jut, minden ötvenediket vedd el emberbõl, marhából, szamárból, juhból-kecskébõl, azaz mindenféle állatból egyaránt, s az legyen a levitáké, akik az Úr hajlékának szolgálatát ellátják."

31. Mózes és Eleazár pap úgy tettek, ahogy az Úr Mózesnek parancsolta.

32. A zsákmány, ami maradt abból, amit a harcosok szereztek, 675000 juhot-kecskét,

33. 72000 marhát

34. és 61000 szamarat tett ki;

35. az emberek közül azoknak a lányoknak a száma, akik még nem voltak együtt férfival, összesen 32000 lelket tett ki.

36. A fele rész azoknak jutott, akik hadba vonultak; szám szerint 337500 juh és kecske -

37. az Urat megilletõ adomány 675-öt tett ki -,

38. 36000 marha - ebbõl az Urat megilletõ adomány 72 -,

39. 30500 szamár - belõle ajándék az Úrnak 61 -,

40. és 16000 ember - közülük az Úrnak ajándékképpen 32 lélek.

41. És Mózes az Urat megilletõ adományt Eleazár papra bízta, ahogy az Úr Mózesnek parancsolta.

42. Az Izrael fiaira esõ rész, amelyet Mózes elkülönített a harcosok részétõl,

43. tehát a közösség része 337500 juhot-kecskét,

44. 36000 marhát,

45. 30500 szamarat

46. és 16000 embert tett ki.

47. Az Izrael fiainak jutó részbõl Mózes kiemelte minden ötvenediket, az emberek közül éppúgy, mint az állatok közül, s átadta - ahogy az Úr Mózesnek parancsolta - a levitáknak, akik ellátták az Úr hajlékának szolgálatát.

48. Akkor a seregek vezérei, az ezredek és századok parancsnokai Mózes elé járultak.

49. Így szóltak Mózeshez: "Szolgáid számba vették a hatalmuk alá tartozott harcosokat; közülük egyetlen ember sem hiányzik.

50. Ezért ajándékul hozzuk az Úrnak, hogy az Úr elõtt tisztává váljunk, amit arany ékszerben zsákmányoltunk: karpereceket, karkötõket, gyûrûket, fülbevalókat és nyakláncokat."

51. Mózes és Eleazár pap átvették az aranyat és a mûvészien megmunkált tárgyakat.

52. Az arany, amit az ezredek és századok parancsnokai ajándékul átadtak az Úrnak, összesen 16750 sékelt tett ki.

53. A közkatonák zsákmányoltak maguknak.

54. Mózes és Eleazár pap tehát átvették az ezredek és századok parancsnokaitól az aranyat, és a megnyilatkozás sátorába vitték, hogy az Úr mindig emlékezzék Izrael fiaira.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina