1. kai meta tauta eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta exousian megalhn kai h gh efwtisqh ek thV doxhV autou

2. kai ekraxen en iscui fwnh megalh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimonwn kai fulakh pantoV pneumatoV akaqartou kai fulakh pantoV orneou akaqartou kai memishmenou

3. oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepwken panta ta eqnh kai oi basileiV thV ghV met authV eporneusan kai oi emporoi thV ghV ek thV dunamewV tou strhnouV authV eplouthsan

4. kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan exelqete ex authV o laoV mou ina mh sugkoinwnhshte taiV amartiaiV authV kai ina mh labhte ek twn plhgwn authV

5. oti hkolouqhsan authV ai amartiai acri tou ouranou kai emnhmoneusen o qeoV ta adikhmata authV

6. apodote auth wV kai auth apedwken umin kai diplwsate auth dipla kata ta erga authV en tw pothriw w ekerasen kerasate auth diploun

7. osa edoxasen eauthn kai estrhniasen tosouton dote auth basanismon kai penqoV oti en th kardia authV legei kaqhmai basilissa kai chra ouk eimi kai penqoV ou mh idw

8. dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai authV qanatoV kai penqoV kai limoV kai en puri katakauqhsetai oti iscuroV kurioV o qeoV o krinwn authn

9. kai klausontai authn kai koyontai ep auth oi basileiV thV ghV oi met authV porneusanteV kai strhniasanteV otan blepwsin ton kapnon thV purwsewV authV

10. apo makroqen esthkoteV dia ton fobon tou basanismou authV legonteV ouai ouai h poliV h megalh babulwn h poliV h iscura oti en mia wra hlqen h krisiV sou

11. kai oi emporoi thV ghV klaiousin kai penqousin ep auth oti ton gomon autwn oudeiV agorazei ouketi

12. gomon crusou kai argurou kai liqou timiou kai margaritou kai bussou kai porfuraV kai shrikou kai kokkinou kai pan xulon quinon kai pan skeuoV elefantinon kai pan skeuoV ek xulou timiwtatou kai calkou kai sidhrou kai marmarou

13. kai kinamwmon kai qumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kthnh kai probata kai ippwn kai redwn kai swmatwn kai yucaV anqrwpwn

14. kai h opwra thV epiqumiaV thV yuchV sou aphlqen apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra aphlqen apo sou kai ouketi ou mh eurhshV auta

15. oi emporoi toutwn oi plouthsanteV ap authV apo makroqen sthsontai dia ton fobon tou basanismou authV klaionteV kai penqounteV

16. kai legonteV ouai ouai h poliV h megalh h peribeblhmenh bussinon kai porfuroun kai kokkinon kai kecruswmenh en crusw kai liqw timiw kai margaritaiV

17. oti mia wra hrhmwqh o tosoutoV ploutoV kai paV kubernhthV kai paV epi twn ploiwn o omiloV kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan

18. kai ekrazon orwnteV ton kapnon thV purwsewV authV legonteV tiV omoia th polei th megalh

19. kai ebalon coun epi taV kefalaV autwn kai ekrazon klaionteV kai penqounteV legonteV ouai ouai h poliV h megalh en h eplouthsan panteV oi econteV ploia en th qalassh ek thV timiothtoV authV oti mia wra hrhmwqh

20. eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeoV to krima umwn ex authV

21. kai hren eiV aggeloV iscuroV liqon wV mulon megan kai ebalen eiV thn qalassan legwn outwV ormhmati blhqhsetai babulwn h megalh poliV kai ou mh eureqh eti

22. kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai salpistwn ou mh akousqh en soi eti kai paV tecnithV pashV tecnhV ou mh eureqh en soi eti kai fwnh mulou ou mh akousqh en soi eti

23. kai fwV lucnou ou mh fanh en soi eti kai fwnh numfiou kai numfhV ou mh akousqh en soi eti oti oi emporoi sou hsan oi megistaneV thV ghV oti en th farmakeia sou eplanhqhsan panta ta eqnh

24. kai en auth aima profhtwn kai agiwn eureqh kai pantwn twn esfagmenwn epi thV ghV

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina