1. kai tw aggelw thV en sardesin ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn ta pneumata tou qeou kai touV epta asteraV oida sou ta erga oti to onoma eceiV oti zhV kai nekroV ei

2. ginou grhgorwn kai sthrixon ta loipa a mellei apoqanein ou gar eurhka sou ta erga peplhrwmena enwpion tou qeou

3. mnhmoneue oun pwV eilhfaV kai hkousaV kai threi kai metanohson ean oun mh grhgorhshV hxw epi se wV klepthV kai ou mh gnwV poian wran hxw epi se

4. eceiV oliga onomata kai en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripathsousin met emou en leukoiV oti axioi eisin

5. o nikwn outoV peribaleitai en imatioiV leukoiV kai ou mh exaleiyw to onoma autou ek thV biblou thV zwhV kai exomologhsomai to onoma autou enwpion tou patroV mou kai enwpion twn aggelwn autou

6. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

7. kai tw aggelw thV en filadelfeia ekklhsiaV grayon tade legei o agioV o alhqinoV o ecwn thn kleida tou dabid o anoigwn kai oudeiV kleiei kai kleiei kai oudeiV anoigei

8. oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran anewgmenhn kai oudeiV dunatai kleisai authn oti mikran eceiV dunamin kai ethrhsaV mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou

9. idou didwmi ek thV sunagwghV tou satana twn legontwn eautouV ioudaiouV einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autouV ina hxwsin kai proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw hgaphsa se

10. oti ethrhsaV ton logon thV upomonhV mou kagw se thrhsw ek thV wraV tou peirasmou thV melloushV ercesqai epi thV oikoumenhV olhV peirasai touV katoikountaV epi thV ghV

11. idou ercomai tacu kratei o eceiV ina mhdeiV labh ton stefanon sou

12. o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thV polewV tou qeou mou thV kainhV ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon

13. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

14. kai tw aggelw thV ekklhsiaV laodikewn grayon tade legei o amhn o martuV o pistoV kai alhqinoV h arch thV ktisewV tou qeou

15. oida sou ta erga oti oute yucroV ei oute zestoV ofelon yucroV eihV h zestoV

16. outwV oti cliaroV ei kai oute yucroV oute zestoV mellw se emesai ek tou stomatoV mou

17. oti legeiV oti plousioV eimi kai peplouthka kai oudenoV creian ecw kai ouk oidaV oti su ei o talaipwroV kai eleeinoV kai ptwcoV kai tufloV kai gumnoV

18. sumbouleuw soi agorasai par emou crusion pepurwmenon ek puroV ina plouthshV kai imatia leuka ina peribalh kai mh fanerwqh h aiscunh thV gumnothtoV sou kai kollourion egcrison touV ofqalmouV sou ina blephV

19. egw osouV ean filw elegcw kai paideuw zhlwson oun kai metanohson

20. idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou

21. o nikwn dwsw autw kaqisai met emou en tw qronw mou wV kagw enikhsa kai ekaqisa meta tou patroV mou en tw qronw autou

22. o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina