1. ean de eureqh traumatiaV en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi klhronomhsai peptwkwV en tw pediw kai ouk oidasin ton pataxanta

2. exeleusetai h gerousia sou kai oi kritai sou kai ekmetrhsousin epi taV poleiV taV kuklw tou traumatiou

3. kai estai h poliV h eggizousa tw traumatia kai lhmyetai h gerousia thV polewV ekeinhV damalin ek bown htiV ouk eirgastai kai htiV ouc eilkusen zugon

4. kai katabibasousin h gerousia thV polewV ekeinhV thn damalin eiV faragga traceian htiV ouk eirgastai oude speiretai kai neurokophsousin thn damalin en th faraggi

5. kai proseleusontai oi iereiV oi leuitai oti autouV epelexen kurioV o qeoV sou paresthkenai autw kai eulogein epi tw onomati autou kai epi tw stomati autwn estai pasa antilogia kai pasa afh

6. kai pasa h gerousia thV polewV ekeinhV oi eggizonteV tw traumatia niyontai taV ceiraV epi thn kefalhn thV damalewV thV neneurokophmenhV en th faraggi

7. kai apokriqenteV erousin ai ceireV hmwn ouk execean to aima touto kai oi ofqalmoi hmwn ouc ewrakasin

8. ilewV genou tw law sou israhl ouV elutrwsw kurie ek ghV aiguptou ina mh genhtai aima anaition en tw law sou israhl kai exilasqhsetai autoiV to aima

9. su de exareiV to aima to anaition ex umwn autwn ean poihshV to kalon kai to areston enanti kuriou tou qeou sou

10. ean de exelqwn eiV polemon epi touV ecqrouV sou kai paradw soi kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai pronomeuseiV thn pronomhn autwn

11. kai idhV en th pronomh gunaika kalhn tw eidei kai enqumhqhV authV kai labhV authn sautw gunaika

12. kai eisaxeiV authn endon eiV thn oikian sou kai xurhseiV thn kefalhn authV kai perionucieiV authn

13. kai perieleiV ta imatia thV aicmalwsiaV authV ap' authV kai kaqietai en th oikia sou kai klausetai ton patera kai thn mhtera mhnoV hmeraV kai meta tauta eiseleush proV authn kai sunoikisqhsh auth kai estai sou gunh

14. kai estai ean mh qelhV authn exaposteleiV authn eleuqeran kai prasei ou praqhsetai arguriou ouk aqethseiV authn dioti etapeinwsaV authn

15. ean de genwntai anqrwpw duo gunaikeV mia autwn hgaphmenh kai mia autwn misoumenh kai tekwsin autw h hgaphmenh kai h misoumenh kai genhtai uioV prwtotokoV thV misoumenhV

16. kai estai h an hmera kataklhrodoth toiV uioiV autou ta uparconta autou ou dunhsetai prwtotokeusai tw uiw thV hgaphmenhV uperidwn ton uion thV misoumenhV ton prwtotokon

17. alla ton prwtotokon uion thV misoumenhV epignwsetai dounai autw dipla apo pantwn wn an eureqh autw oti outoV estin arch teknwn autou kai toutw kaqhkei ta prwtotokia

18. ean de tini h uioV apeiqhV kai ereqisthV ouc upakouwn fwnhn patroV kai fwnhn mhtroV kai paideuswsin auton kai mh eisakouh autwn

19. kai sullabonteV auton o pathr autou kai h mhthr autou kai exaxousin auton epi thn gerousian thV polewV autou kai epi thn pulhn tou topou autou

20. kai erousin toiV andrasin thV polewV autwn o uioV hmwn outoV apeiqei kai ereqizei ouc upakouei thV fwnhV hmwn sumbolokopwn oinoflugei

21. kai liqobolhsousin auton oi andreV thV polewV autou en liqoiV kai apoqaneitai kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn kai oi epiloipoi akousanteV fobhqhsontai

22. ean de genhtai en tini amartia krima qanatou kai apoqanh kai kremashte auton epi xulou

23. ouk epikoimhqhsetai to swma autou epi tou xulou alla tafh qayete auton en th hmera ekeinh oti kekathramenoV upo qeou paV kremamenoV epi xulou kai ou mianeite thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina