1. kai prosetaxen mwushV kai h gerousia israhl legwn fulassesqe pasaV taV entolaV tautaV osaV egw entellomai umin shmeron

2. kai estai h an hmera diabhte ton iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi kai sthseiV seautw liqouV megalouV kai koniaseiV autouV konia

3. kai grayeiV epi twn liqwn pantaV touV logouV tou nomou toutou wV an diabhte ton iordanhn hnika ean eiselqhte eiV thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn sou didwsin soi ghn reousan gala kai meli on tropon eipen kurioV o qeoV twn paterwn sou soi

4. kai estai wV an diabhte ton iordanhn sthsete touV liqouV toutouV ouV egw entellomai soi shmeron en orei gaibal kai koniaseiV autouV konia

5. kai oikodomhseiV ekei qusiasthrion kuriw tw qew sou qusiasthrion ek liqwn ouk epibaleiV ep' autouV sidhron

6. liqouV oloklhrouV oikodomhseiV qusiasthrion kuriw tw qew sou kai anoiseiV ep' auto olokautwmata kuriw tw qew sou

7. kai quseiV ekei qusian swthriou kuriw tw qew sou kai fagh kai emplhsqhsh kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou

8. kai grayeiV epi twn liqwn panta ton nomon touton safwV sfodra

9. kai elalhsen mwushV kai oi iereiV oi leuitai panti israhl legonteV siwpa kai akoue israhl en th hmera tauth gegonaV eiV laon kuriw tw qew sou

10. kai eisakoush thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai poihseiV pasaV taV entolaV autou kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron

11. kai eneteilato mwushV tw law en th hmera ekeinh legwn

12. outoi sthsontai eulogein ton laon en orei garizin diabanteV ton iordanhn sumewn leui ioudaV issacar iwshf kai beniamin

13. kai outoi sthsontai epi thV kataraV en orei gaibal roubhn gad kai ashr zaboulwn dan kai nefqali

14. kai apokriqenteV oi leuitai erousin panti israhl fwnh megalh

15. epikataratoV anqrwpoV ostiV poihsei glupton kai cwneuton bdelugma kuriw ergon ceirwn tecnitou kai qhsei auto en apokrufw kai apokriqeiV paV o laoV erousin genoito

16. epikataratoV o atimazwn patera autou h mhtera autou kai erousin paV o laoV genoito

17. epikataratoV o metatiqeiV oria tou plhsion kai erousin paV o laoV genoito

18. epikataratoV o planwn tuflon en odw kai erousin paV o laoV genoito

19. epikataratoV oV an ekklinh krisin proshlutou kai orfanou kai chraV kai erousin paV o laoV genoito

20. epikataratoV o koimwmenoV meta gunaikoV tou patroV autou oti apekaluyen sugkalumma tou patroV autou kai erousin paV o laoV genoito

21. epikataratoV o koimwmenoV meta pantoV kthnouV kai erousin paV o laoV genoito

22. epikataratoV o koimwmenoV meta adelfhV ek patroV h ek mhtroV autou kai erousin paV o laoV genoito

23. epikataratoV o koimwmenoV meta penqeraV autou kai erousin paV o laoV genoito epikataratoV o koimwmenoV meta adelfhV gunaikoV autou kai erousin paV o laoV genoito

24. epikataratoV o tuptwn ton plhsion autou dolw kai erousin paV o laoV genoito

25. epikataratoV oV an labh dwra pataxai yuchn aimatoV aqwou kai erousin paV o laoV genoito

26. epikataratoV paV anqrwpoV oV ouk emmenei en pasin toiV logoiV tou nomou toutou tou poihsai autouV kai erousin paV o laoV genoito

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina