1. meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra

2. legei de abram despota ti moi dwseiV egw de apoluomai ateknoV o de uioV masek thV oikogenouV mou outoV damaskoV eliezer

3. kai eipen abram epeidh emoi ouk edwkaV sperma o de oikogenhV mou klhronomhsei me

4. kai euquV fwnh kuriou egeneto proV auton legwn ou klhronomhsei se outoV all' oV exeleusetai ek sou outoV klhronomhsei se

5. exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou

6. kai episteusen abram tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

7. eipen de proV auton egw o qeoV o exagagwn se ek cwraV caldaiwn wste dounai soi thn ghn tauthn klhronomhsai

8. eipen de despota kurie kata ti gnwsomai oti klhronomhsw authn

9. eipen de autw labe moi damalin trietizousan kai aiga trietizousan kai krion trietizonta kai trugona kai peristeran

10. elaben de autw panta tauta kai dieilen auta mesa kai eqhken auta antiproswpa allhloiV ta de ornea ou dieilen

11. katebh de ornea epi ta swmata ta dicotomhmata autwn kai sunekaqisen autoiV abram

12. peri de hliou dusmaV ekstasiV epepesen tw abram kai idou foboV skoteinoV megaV epipiptei autw

13. kai erreqh proV abram ginwskwn gnwsh oti paroikon estai to sperma sou en gh ouk idia kai doulwsousin autouV kai kakwsousin autouV kai tapeinwsousin autouV tetrakosia eth

14. to de eqnoV w ean douleuswsin krinw egw meta de tauta exeleusontai wde meta aposkeuhV pollhV

15. su de apeleush proV touV pateraV sou met' eirhnhV tafeiV en ghrei kalw

16. tetarth de genea apostrafhsontai wde oupw gar anapeplhrwntai ai amartiai twn amorraiwn ewV tou nun

17. epei de egineto o hlioV proV dusmaiV flox egeneto kai idou klibanoV kapnizomenoV kai lampadeV puroV ai dihlqon ana meson twn dicotomhmatwn toutwn

18. en th hmera ekeinh dieqeto kurioV tw abram diaqhkhn legwn tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn apo tou potamou aiguptou ewV tou potamou tou megalou potamou eufratou

19. touV kainaiouV kai touV kenezaiouV kai touV kedmwnaiouV

20. kai touV cettaiouV kai touV ferezaiouV kai touV rafain

21. kai touV amorraiouV kai touV cananaiouV kai touV euaiouV kai touV gergesaiouV kai touV iebousaiouV

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina