21. kai eipen autoiV mh fobeisqe egw diaqreyw umaV kai taV oikiaV umwn kai parekalesen autouV kai elalhsen autwn eiV thn kardian

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina