1. kai anesth ioudaV o kaloumenoV makkabaioV uioV autou ant' autou

2. kai ebohqoun autw panteV oi adelfoi autou kai panteV osoi ekollhqhsan tw patri autou kai epolemoun ton polemon israhl met' eufrosunhV

3. kai eplatunen doxan tw law autou kai enedusato qwraka wV gigaV kai sunezwsato ta skeuh ta polemika autou kai polemouV sunesthsato skepazwn parembolhn en romfaia

4. kai wmoiwqh leonti en toiV ergoiV autou kai wV skumnoV ereugomenoV eiV qhran

5. kai ediwxen anomouV exereunwn kai touV tarassontaV ton laon autou eflogisen

6. kai sunestalhsan anomoi apo tou fobou autou kai panteV oi ergatai thV anomiaV sunetaracqhsan kai euodwqh swthria en ceiri autou

7. kai epikranen basileiV pollouV kai eufranen ton iakwb en toiV ergoiV autou kai ewV tou aiwnoV to mnhmosunon autou eiV eulogian

8. kai dihlqen en polesin iouda kai exwleqreusen asebeiV ex authV kai apestreyen orghn apo israhl

9. kai wnomasqh ewV escatou ghV kai sunhgagen apollumenouV

10. kai sunhgagen apollwnioV eqnh kai apo samareiaV dunamin megalhn tou polemhsai proV ton israhl

11. kai egnw ioudaV kai exhlqen eiV sunanthsin autw kai epataxen auton kai apekteinen kai epeson traumatiai polloi kai oi epiloipoi efugon

12. kai elabon ta skula autwn kai thn macairan apollwniou elaben ioudaV kai hn polemwn en auth pasaV taV hmeraV

13. kai hkousen shrwn o arcwn thV dunamewV suriaV oti hqroisen ioudaV aqroisma kai ekklhsian pistwn met' autou kai ekporeuomenwn eiV polemon

14. kai eipen poihsw emautw onoma kai doxasqhsomai en th basileia kai polemhsw ton ioudan kai touV sun autw touV exoudenountaV ton logon tou basilewV

15. kai proseqeto kai anebh met' autou parembolh asebwn iscura bohqhsai autw poihsai thn ekdikhsin en uioiV israhl

16. kai hggisen ewV anabasewV baiqwrwn kai exhlqen ioudaV eiV sunanthsin autw oligostoV

17. wV de eidon thn parembolhn ercomenhn eiV sunanthsin autwn eipon tw iouda ti dunhsomeqa oligostoi onteV polemhsai proV plhqoV tosouto iscuron kai hmeiV eklelumeqa asitounteV shmeron

18. kai eipen ioudaV eukopon estin sugkleisqhnai pollouV en cersin oligwn kai ouk estin diafora enantion tou ouranou swzein en polloiV h en oligoiV

19. oti ouk en plhqei dunamewV nikh polemou estin all' ek tou ouranou h iscuV

20. autoi ercontai ef' hmaV en plhqei ubrewV kai anomiaV tou exarai hmaV kai taV gunaikaV hmwn kai ta tekna hmwn tou skuleusai hmaV

21. hmeiV de polemoumen peri twn yucwn hmwn kai twn nomimwn hmwn

22. kai autoV suntriyei autouV pro proswpou hmwn umeiV de mh fobeisqe ap' autwn

23. wV de epausato lalwn enhlato eiV autouV afnw kai sunetribh shrwn kai h parembolh autou enwpion autou

24. kai ediwkon auton en th katabasei baiqwrwn ewV tou pediou kai epeson ap' autwn eiV andraV oktakosiouV oi de loipoi efugon eiV ghn fulistiim

25. kai hrxato o foboV ioudou kai twn adelfwn autou kai h ptoh epepipten epi ta eqnh ta kuklw autwn

26. kai hggisen ewV tou basilewV to onoma autou kai uper twn parataxewn ioudou exhgeito ta eqnh

27. wV de hkousen o basileuV antiocoV touV logouV toutouV wrgisqh qumw kai apesteilen kai sunhgagen taV dunameiV pasaV thV basileiaV autou parembolhn iscuran sfodra

28. kai hnoixen to gazofulakion autou kai edwken oywnia taiV dunamesin eiV eniauton kai eneteilato autoiV einai etoimouV eiV pasan creian

29. kai eiden oti exelipen to argurion ek twn qhsaurwn kai oi foroi thV cwraV oligoi carin thV dicostasiaV kai plhghV hV kateskeuasen en th gh tou arai ta nomima a hsan af' hmerwn twn prwtwn

30. kai eulabhqh mh ouk ech wV apax kai diV eiV taV dapanaV kai ta domata a edidou emprosqen dayilh ceiri kai eperisseusen uper touV basileiV touV emprosqen

31. kai hporeito th yuch autou sfodra kai ebouleusato tou poreuqhnai eiV thn persida kai labein touV forouV twn cwrwn kai sunagagein argurion polu

32. kai katelipen lusian anqrwpon endoxon kai apo genouV thV basileiaV epi twn pragmatwn tou basilewV apo tou potamou eufratou kai ewV oriwn aiguptou

33. kai trefein antiocon ton uion autou ewV tou epistreyai auton

34. kai paredwken autw taV hmiseiV twn dunamewn kai touV elefantaV kai eneteilato autw peri pantwn wn hbouleto kai peri twn katoikountwn thn ioudaian kai ierousalhm

35. aposteilai ep' autouV dunamin tou ektriyai kai exarai thn iscun israhl kai to kataleimma ierousalhm kai arai to mnhmosunon autwn apo tou topou

36. kai katoikisai uiouV allogeneiV en pasin toiV orioiV autwn kai kataklhrodothsai thn ghn autwn

37. kai o basileuV parelaben taV hmiseiV twn dunamewn taV kataleifqeisaV kai aphren apo antioceiaV apo polewV basileiaV autou etouV ebdomou kai tessarakostou kai ekatostou kai dieperasen ton eufrathn potamon kai dieporeueto taV epanw cwraV

38. kai epelexen lusiaV ptolemaion ton dorumenouV kai nikanora kai gorgian andraV dunatouV twn filwn tou basilewV

39. kai apesteilen met' autwn tessarakonta ciliadaV andrwn kai eptakiscilian ippon tou elqein eiV ghn iouda kai katafqeirai authn kata ton logon tou basilewV

40. kai aphren sun pash th dunamei autwn kai hlqon kai parenebalon plhsion ammaouV en th gh th pedinh

41. kai hkousan oi emporoi thV cwraV to onoma autwn kai elabon argurion kai crusion polu sfodra kai pedaV kai hlqon eiV thn parembolhn tou labein touV uiouV israhl eiV paidaV kai proseteqhsan proV autouV dunamiV suriaV kai ghV allofulwn

42. kai eiden ioudaV kai oi adelfoi autou oti eplhqunqh ta kaka kai ai dunameiV paremballousin en toiV orioiV autwn kai epegnwsan touV logouV tou basilewV ouV eneteilato poihsai tw law eiV apwleian kai sunteleian

43. kai eipan ekastoV proV ton plhsion autou anasthswmen thn kaqairesin tou laou hmwn kai polemhswmen peri tou laou hmwn kai twn agiwn

44. kai hqroisqh h sunagwgh tou einai etoimouV eiV polemon kai tou proseuxasqai kai aithsai eleoV kai oiktirmouV

45. kai ierousalhm hn aoikhtoV wV erhmoV ouk hn o eisporeuomenoV kai ekporeuomenoV ek twn genhmatwn authV kai to agiasma katapatoumenon kai uioi allogenwn en th akra kataluma toiV eqnesin kai exhrqh teryiV ex iakwb kai exelipen auloV kai kinura

46. kai sunhcqhsan kai hlqosan eiV masshfa katenanti ierousalhm oti topoV proseuchV hn en masshfa to proteron tw israhl

47. kai enhsteusan th hmera ekeinh kai periebalonto sakkouV kai spodon epi thn kefalhn autwn kai dierrhxan ta imatia autwn

48. kai exepetasan to biblion tou nomou peri wn exhreunwn ta eqnh ta omoiwmata twn eidwlwn autwn

49. kai hnegkan ta imatia thV ierwsunhV kai ta prwtogenhmata kai taV dekataV kai hgeiran touV naziraiouV oi eplhrwsan taV hmeraV

50. kai ebohsan fwnh eiV ton ouranon legonteV ti poihswmen toutoiV kai pou autouV apagagwmen

51. kai ta agia sou katapepathntai kai bebhlwntai kai oi iereiV sou en penqei kai tapeinwsei

52. kai idou ta eqnh sunhktai ef' hmaV tou exarai hmaV su oidaV a logizontai ef' hmaV

53. pwV dunhsomeqa uposthnai kata proswpon autwn ean mh su bohqhshV hmin

54. kai esalpisan taiV salpigxin kai ebohsan fwnh megalh

55. kai meta touto katesthsen ioudaV hgoumenouV tou laou ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV

56. kai eipen toiV oikodomousin oikiaV kai mnhsteuomenoiV gunaikaV kai futeuousin ampelwnaV kai deiloiV apostrefein ekaston eiV ton oikon autou kata ton nomon

57. kai aphren h parembolh kai parenebalon kata noton ammaouV

58. kai eipen ioudaV perizwsasqe kai ginesqe eiV uiouV dunatouV kai ginesqe etoimoi eiV prwi tou polemhsai en toiV eqnesin toutoiV toiV episunhgmenoiV ef' hmaV exarai hmaV kai ta agia hmwn

59. oti kreisson hmaV apoqanein en tw polemw h epidein epi ta kaka tou eqnouV hmwn kai twn agiwn

60. wV d' an h qelhma en ouranw outwV poihsei

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina