10. nun sofian kai sunesin doV moi kai exeleusomai enwpion tou laou toutou kai eiseleusomai oti tiV krinei ton laon sou ton megan touton

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina