1. kai egeneto o polemoV epi polu ana meson tou oikou saoul kai ana meson tou oikou dauid kai o oikoV dauid eporeueto kai ekrataiouto kai o oikoV saoul eporeueto kai hsqenei

2. kai etecqhsan tw dauid uioi en cebrwn kai hn o prwtotokoV autou amnwn thV acinoom thV iezrahlitidoV

3. kai o deuteroV autou dalouia thV abigaiaV thV karmhliaV kai o tritoV abessalwm uioV maaca qugatroV qolmi basilewV gesir

4. kai o tetartoV ornia uioV feggiq kai o pemptoV sabatia thV abital

5. kai o ektoV ieqeraam thV aigla gunaikoV dauid outoi etecqhsan tw dauid en cebrwn

6. kai egeneto en tw einai ton polemon ana meson tou oikou saoul kai ana meson tou oikou dauid kai abennhr hn kratwn tou oikou saoul

7. kai tw saoul pallakh resfa qugathr ial kai eipen memfibosqe uioV saoul proV abennhr ti oti eishlqeV proV thn pallakhn tou patroV mou

8. kai equmwqh sfodra abennhr peri tou logou memfibosqe kai eipen abennhr proV auton mh kefalh kunoV egw eimi epoihsa eleoV shmeron meta tou oikou saoul tou patroV sou kai peri adelfwn kai gnwrimwn kai ouk hutomolhsa eiV ton oikon dauid kai epizhteiV ep' eme uper adikiaV gunaikoV shmeron

9. tade poihsai o qeoV tw abennhr kai tade prosqeih autw oti kaqwV wmosen kurioV tw dauid oti outwV poihsw autw en th hmera tauth

10. perielein thn basileian apo tou oikou saoul kai tou anasthsai ton qronon dauid epi israhl kai epi ton ioudan apo dan ewV bhrsabee

11. kai ouk hdunasqh eti memfibosqe apokriqhnai tw abennhr rhma apo tou fobeisqai auton

12. kai apesteilen abennhr aggelouV proV dauid eiV qailam ou hn paracrhma legwn diaqou diaqhkhn sou met' emou kai idou h ceir mou meta sou tou epistreyai proV se panta ton oikon israhl

13. kai eipen dauid egw kalwV diaqhsomai proV se diaqhkhn plhn logon ena egw aitoumai para sou legwn ouk oyei to proswpon mou ean mh agaghV thn melcol qugatera saoul paraginomenou sou idein to proswpon mou

14. kai exapesteilen dauid proV memfibosqe uion saoul aggelouV legwn apodoV moi thn gunaika mou thn melcol hn elabon en ekaton akrobustiaiV allofulwn

15. kai apesteilen memfibosqe kai elaben authn para tou androV authV para faltihl uiou sellhV

16. kai eporeueto o anhr authV met' authV klaiwn opisw authV ewV barakim kai eipen proV auton abennhr poreuou anastrefe kai anestreyen

17. kai eipen abennhr proV touV presbuterouV israhl legwn ecqeV kai trithn ezhteite ton dauid basileuein ef' umwn

18. kai nun poihsate oti kurioV elalhsen peri dauid legwn en ceiri tou doulou mou dauid swsw ton israhl ek ceiroV allofulwn kai ek ceiroV pantwn twn ecqrwn autwn

19. kai elalhsen abennhr en toiV wsin beniamin kai eporeuqh abennhr tou lalhsai eiV ta wta tou dauid eiV cebrwn panta osa hresen en ofqalmoiV israhl kai en ofqalmoiV pantoV oikou beniamin

20. kai hlqen abennhr proV dauid eiV cebrwn kai met' autou eikosi andreV kai epoihsen dauid tw abennhr kai toiV andrasin toiV met' autou poton

21. kai eipen abennhr proV dauid anasthsomai dh kai poreusomai kai sunaqroisw proV kurion mou ton basilea panta israhl kai diaqhsomai meta sou diaqhkhn kai basileuseiV epi pasin oiV epiqumei h yuch sou kai apesteilen dauid ton abennhr kai eporeuqh en eirhnh

22. kai idou oi paideV dauid kai iwab pareginonto ek thV exodiaV kai skula polla eferon met' autwn kai abennhr ouk hn meta dauid eiV cebrwn oti apestalkei auton kai apelhluqei en eirhnh

23. kai iwab kai pasa h stratia autou hcqhsan kai aphggelh tw iwab legonteV hkei abennhr uioV nhr proV dauid kai apestalken auton kai aphlqen en eirhnh

24. kai eishlqen iwab proV ton basilea kai eipen ti touto epoihsaV idou hlqen abennhr proV se kai ina ti exapestalkaV auton kai apelhluqen en eirhnh

25. h ouk oidaV thn kakian abennhr uiou nhr oti apathsai se paregeneto kai gnwnai thn exodon sou kai thn eisodon sou kai gnwnai apanta osa su poieiV

26. kai anestreyen iwab apo tou dauid kai apesteilen aggelouV opisw abennhr kai epistrefousin auton apo tou freatoV tou seiram kai dauid ouk hdei

27. kai epestreyen abennhr eiV cebrwn kai exeklinen auton iwab ek plagiwn thV pulhV lalhsai proV auton enedreuwn kai epataxen auton ekei epi thn yoan kai apeqanen en tw aimati asahl tou adelfou iwab

28. kai hkousen dauid meta tauta kai eipen aqwoV eimi egw kai h basileia mou apo kuriou ewV aiwnoV apo twn aimatwn abennhr uiou nhr

29. katanthsatwsan epi kefalhn iwab kai epi panta ton oikon tou patroV autou kai mh eklipoi ek tou oikou iwab gonorruhV kai leproV kai kratwn skutalhV kai piptwn en romfaia kai elassoumenoV artoiV

30. iwab de kai abessa o adelfoV autou dieparethrounto ton abennhr anq' wn eqanatwsen ton asahl ton adelfon autwn en gabawn en tw polemw

31. kai eipen dauid proV iwab kai proV panta ton laon ton met' autou diarrhxate ta imatia umwn kai perizwsasqe sakkouV kai koptesqe emprosqen abennhr kai o basileuV dauid eporeueto opisw thV klinhV

32. kai qaptousin ton abennhr eiV cebrwn kai hren o basileuV thn fwnhn autou kai eklausen epi tou tafou autou kai eklausen paV o laoV epi abennhr

33. kai eqrhnhsen o basileuV epi abennhr kai eipen ei kata ton qanaton nabal apoqaneitai abennhr

34. ai ceireV sou ouk edeqhsan oi podeV sou ouk en pedaiV ou proshgagen wV nabal enwpion uiwn adikiaV epesaV kai sunhcqh paV o laoV tou klausai auton

35. kai hlqen paV o laoV perideipnhsai ton dauid artoiV eti oushV hmeraV kai wmosen dauid legwn tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti ean mh duh o hlioV ou mh geuswmai artou h apo pantoV tinoV

36. kai egnw paV o laoV kai hresen enwpion autwn panta osa epoihsen o basileuV enwpion tou laou

37. kai egnw paV o laoV kai paV israhl en th hmera ekeinh oti ouk egeneto para tou basilewV qanatwsai ton abennhr uion nhr

38. kai eipen o basileuV proV touV paidaV autou ouk oidate oti hgoumenoV megaV peptwken en th hmera tauth en tw israhl

39. kai oti egw eimi shmeron suggenhV kai kaqestamenoV upo basilewV oi de andreV outoi uioi sarouiaV sklhroteroi mou eisin antapodw kurioV tw poiounti ponhra kata thn kakian autou

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina