1. idou tauta ewraken mou o ofqalmoV kai akhkoen mou to ouV

2. kai oida osa kai umeiV epistasqe kai ouk asunetwteroV eimi umwn

3. ou mhn de all' egw proV kurion lalhsw elegxw de enantion autou ean boulhtai

4. umeiV de este iatroi adikoi kai iatai kakwn panteV

5. eih de umin kwfeusai kai apobhsetai umin eiV sofian

6. akousate elegcon stomatoV mou krisin de ceilewn mou prosecete

7. poteron ouk enanti kuriou laleite enanti de autou fqeggesqe dolon

8. h uposteleisqe umeiV de autoi kritai genesqe

9. kalon ge ean exicniash umaV ei gar ta panta poiounteV prosteqhsesqe autw

10. ouqen htton elegxei umaV ei de kai krufh proswpa qaumasete

11. poteron ouci deina autou strobhsei umaV foboV de par' autou epipeseitai umin

12. apobhsetai de umwn to agauriama isa spodw to de swma phlinon

13. kwfeusate ina lalhsw kai anapauswmai qumou

14. analabwn taV sarkaV mou toiV odousin yuchn de mou qhsw en ceiri

15. ean me ceirwshtai o dunasthV epei kai hrktai h mhn lalhsw kai elegxw enantion autou

16. kai touto moi apobhsetai eiV swthrian ou gar enantion autou doloV eiseleusetai

17. akousate akousate ta rhmata mou anaggelw gar umwn akouontwn

18. idou egw egguV eimi tou krimatoV mou oida egw oti dikaioV anafanoumai

19. tiV gar estin o kriqhsomenoV moi oti nun kwfeusw kai ekleiyw

20. duein de moi crhsh tote apo tou proswpou sou ou krubhsomai

21. thn ceira ap' emou apecou kai o foboV sou mh me kataplhssetw

22. eita kaleseiV egw de soi upakousomai h lalhseiV egw de soi dwsw antapokrisin

23. posai eisin ai amartiai mou kai ai anomiai mou didaxon me tineV eisin

24. dia ti ap' emou krupth hghsai de me upenantion soi

25. h wV fullon kinoumenon upo anemou eulabhqhsh h wV cortw feromenw upo pneumatoV antikeisai moi

26. oti kategrayaV kat' emou kaka perieqhkaV de moi neothtoV amartiaV

27. eqou de mou ton poda en kwlumati efulaxaV de mou panta ta erga eiV de rizaV twn podwn mou afikou

28. o palaioutai isa askw h wsper imation shtobrwton

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina