1. kai wrqrisen ihsouV to prwi kai aphran ek sattin kai hlqosan ewV tou iordanou kai katelusan ekei pro tou diabhnai

2. kai egeneto meta treiV hmeraV dihlqon oi grammateiV dia thV parembolhV

3. kai eneteilanto tw law legonteV otan idhte thn kibwton thV diaqhkhV kuriou tou qeou hmwn kai touV iereiV hmwn kai touV leuitaV airontaV authn apareite apo twn topwn umwn kai poreuesqe opisw authV

4. alla makran estw ana meson umwn kai ekeinhV oson disciliouV phceiV sthsesqe mh proseggishte auth in' episthsqe thn odon hn poreuesqe authn ou gar peporeusqe thn odon ap' ecqeV kai trithV hmeraV

5. kai eipen ihsouV tw law agnisasqe eiV aurion oti aurion poihsei en umin kurioV qaumasta

6. kai eipen ihsouV toiV iereusin arate thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai proporeuesqe tou laou kai hran oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai eporeuonto emprosqen tou laou

7. kai eipen kurioV proV ihsoun en th hmera tauth arcomai uywsai se katenwpion pantwn uiwn israhl ina gnwsin kaqoti hmhn meta mwush outwV esomai kai meta sou

8. kai nun enteilai toiV iereusin toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV legwn wV an eiselqhte epi merouV tou udatoV tou iordanou kai en tw iordanh sthsesqe

9. kai eipen ihsouV toiV uioiV israhl prosagagete wde kai akousate to rhma kuriou tou qeou hmwn

10. en toutw gnwsesqe oti qeoV zwn en umin kai oleqreuwn oleqreusei apo proswpou hmwn ton cananaion kai ton cettaion kai ton ferezaion kai ton euaion kai ton amorraion kai ton gergesaion kai ton iebousaion

11. idou h kibwtoV diaqhkhV kuriou pashV thV ghV diabainei ton iordanhn

12. proceirisasqe umin dwdeka andraV apo twn uiwn israhl ena af' ekasthV fulhV

13. kai estai wV an katapauswsin oi podeV twn ierewn twn airontwn thn kibwton thV diaqhkhV kuriou pashV thV ghV en tw udati tou iordanou to udwr tou iordanou ekleiyei to de udwr to katabainon sthsetai

14. kai aphren o laoV ek twn skhnwmatwn autwn diabhnai ton iordanhn oi de iereiV hrosan thn kibwton thV diaqhkhV kuriou proteroi tou laou

15. wV de eiseporeuonto oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV epi ton iordanhn kai oi podeV twn ierewn twn airontwn thn kibwton thV diaqhkhV kuriou ebafhsan eiV meroV tou udatoV tou iordanou o de iordanhV eplhrou kaq' olhn thn krhpida autou wsei hmerai qerismou purwn

16. kai esth ta udata ta katabainonta anwqen esth phgma en afesthkoV makran sfodra sfodrwV ewV merouV kariaqiarim to de katabainon katebh eiV thn qalassan araba qalassan aloV ewV eiV to teloV exelipen kai o laoV eisthkei apenanti iericw

17. kai esthsan oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou epi xhraV en mesw tou iordanou kai panteV oi uioi israhl diebainon dia xhraV ewV sunetelesen paV o laoV diabainwn ton iordanhn

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina