1. kai egeneto meta thn plhghn kai elalhsen kurioV proV mwushn kai proV eleazar ton ierea legwn

2. labe thn archn pashV sunagwghV uiwn israhl apo eikosaetouV kai epanw kat' oikouV patriwn autwn paV o ekporeuomenoV parataxasqai en israhl

3. kai elalhsen mwushV kai eleazar o iereuV en arabwq mwab epi tou iordanou kata iericw legwn

4. apo eikosaetouV kai epanw on tropon sunetaxen kurioV tw mwush kai oi uioi israhl oi exelqonteV ex aiguptou

5. roubhn prwtotokoV israhl uioi de roubhn enwc kai dhmoV tou enwc tw fallou dhmoV tou falloui

6. tw asrwn dhmoV tou asrwni tw carmi dhmoV tou carmi

7. outoi dhmoi roubhn kai egeneto h episkeyiV autwn treiV kai tessarakonta ciliadeV kai eptakosioi kai triakonta

8. kai uioi fallou eliab

9. kai uioi eliab namouhl kai daqan kai abirwn outoi epiklhtoi thV sunagwghV outoi eisin oi episustanteV epi mwushn kai aarwn en th sunagwgh kore en th episustasei kuriou

10. kai anoixasa h gh to stoma authV katepien autouV kai kore en tw qanatw thV sunagwghV autou ote katefagen to pur touV penthkonta kai diakosiouV kai egenhqhsan en shmeiw

11. oi de uioi kore ouk apeqanon

12. kai oi uioi sumewn o dhmoV twn uiwn sumewn tw namouhl dhmoV o namouhli tw iamin dhmoV o iamini tw iacin dhmoV o iacini

13. tw zara dhmoV o zarai tw saoul dhmoV o saouli

14. outoi dhmoi sumewn ek thV episkeyewV autwn duo kai eikosi ciliadeV kai diakosioi

15. uioi de iouda hr kai aunan kai apeqanen hr kai aunan en gh canaan

16. egenonto de oi uioi iouda kata dhmouV autwn tw shlwn dhmoV o shlwni tw fareV dhmoV o fareV tw zara dhmoV o zarai

17. kai egenonto uioi fareV tw asrwn dhmoV o asrwni tw iamoun dhmoV o iamouni

18. outoi dhmoi tw iouda kata thn episkophn autwn ex kai ebdomhkonta ciliadeV kai pentakosioi

19. kai uioi issacar kata dhmouV autwn tw qwla dhmoV o qwlai tw foua dhmoV o fouai

20. tw iasoub dhmoV o iasoubi tw samaran dhmoV o samarani

21. outoi dhmoi issacar ex episkeyewV autwn tessareV kai exhkonta ciliadeV kai triakosioi

22. uioi zaboulwn kata dhmouV autwn tw sared dhmoV o saredi tw allwn dhmoV o allwni tw allhl dhmoV o allhli

23. outoi dhmoi zaboulwn ex episkeyewV autwn exhkonta ciliadeV kai pentakosioi

24. uioi gad kata dhmouV autwn tw safwn dhmoV o safwni tw aggi dhmoV o aggi tw souni dhmoV o souni

25. tw azeni dhmoV o azeni tw addi dhmoV o addi

26. tw aroadi dhmoV o aroadi tw arihl dhmoV o arihli

27. outoi dhmoi uiwn gad ex episkeyewV autwn tessarakonta ciliadeV kai pentakosioi

28. uioi ashr kata dhmouV autwn tw iamin dhmoV o iamini tw iesou dhmoV o iesoui tw baria dhmoV o bariai

29. tw cober dhmoV o coberi tw melcihl dhmoV o melcihli

30. kai to onoma qugatroV ashr sara

31. outoi dhmoi ashr ex episkeyewV autwn treiV kai penthkonta ciliadeV kai tetrakosioi

32. uioi iwshf kata dhmouV autwn manassh kai efraim

33. uioi manassh tw macir dhmoV o maciri kai macir egennhsen ton galaad tw galaad dhmoV o galaadi

34. kai outoi uioi galaad tw aciezer dhmoV o aciezeri tw celeg dhmoV o celegi

35. tw esrihl dhmoV o esrihli tw sucem dhmoV o sucemi

36. tw sumaer dhmoV o sumaeri kai tw ofer dhmoV o oferi

37. kai tw salpaad uiw ofer ouk egenonto autw uioi all' h qugatereV kai tauta ta onomata twn qugaterwn salpaad mala kai noua kai egla kai melca kai qersa

38. outoi dhmoi manassh ex episkeyewV autwn duo kai penthkonta ciliadeV kai eptakosioi

39. kai outoi uioi efraim tw soutala dhmoV o soutalai tw tanac dhmoV o tanaci

40. outoi uioi soutala tw eden dhmoV o edeni

41. outoi dhmoi efraim ex episkeyewV autwn duo kai triakonta ciliadeV kai pentakosioi outoi dhmoi uiwn iwshf kata dhmouV autwn

42. uioi beniamin kata dhmouV autwn tw bale dhmoV o balei tw asubhr dhmoV o asubhri tw iaciran dhmoV o iacirani

43. tw swfan dhmoV o swfani

44. kai egenonto oi uioi bale adar kai noeman tw adar dhmoV o adari tw noeman dhmoV o noemani

45. outoi uioi beniamin kata dhmouV autwn ex episkeyewV autwn pente kai tessarakonta ciliadeV kai exakosioi

46. kai uioi dan kata dhmouV autwn tw sami dhmoV o sami outoi dhmoi dan kata dhmouV autwn

47. panteV oi dhmoi sami kat' episkophn autwn tessareV kai exhkonta ciliadeV kai tetrakosioi

48. uioi nefqali kata dhmouV autwn tw asihl dhmoV o asihli tw gauni dhmoV o gauni

49. tw ieser dhmoV o ieseri tw sellhm dhmoV o sellhmi

50. outoi dhmoi nefqali ex episkeyewV autwn pente kai tessarakonta ciliadeV kai tetrakosioi

51. auth h episkeyiV uiwn israhl exakosiai ciliadeV kai cilioi kai eptakosioi kai triakonta

52. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

53. toutoiV merisqhsetai h gh klhronomein ex ariqmou onomatwn

54. toiV pleiosin pleonaseiV thn klhronomian kai toiV elattosin elattwseiV thn klhronomian autwn ekastw kaqwV epeskephsan doqhsetai h klhronomia autwn

55. dia klhrwn merisqhsetai h gh toiV onomasin kata fulaV patriwn autwn klhronomhsousin

56. ek tou klhrou merieiV thn klhronomian autwn ana meson pollwn kai oligwn

57. kai uioi leui kata dhmouV autwn tw gedswn dhmoV o gedswni tw kaaq dhmoV o kaaqi tw merari dhmoV o merari

58. outoi dhmoi uiwn leui dhmoV o lobeni dhmoV o cebrwni dhmoV o kore kai dhmoV o mousi kai kaaq egennhsen ton amram

59. kai to onoma thV gunaikoV autou iwcabed qugathr leui h eteken toutouV tw leui en aiguptw kai eteken tw amram ton aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn

60. kai egennhqhsan tw aarwn o te nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar

61. kai apeqanen nadab kai abioud en tw prosferein autouV pur allotrion enanti kuriou en th erhmw sina

62. kai egenhqhsan ex episkeyewV autwn treiV kai eikosi ciliadeV pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw ou gar sunepeskephsan en mesw uiwn israhl oti ou didotai autoiV klhroV en mesw uiwn israhl

63. kai auth h episkeyiV mwush kai eleazar tou ierewV oi epeskeyanto touV uiouV israhl en arabwq mwab epi tou iordanou kata iericw

64. kai en toutoiV ouk hn anqrwpoV twn epeskemmenwn upo mwush kai aarwn ouV epeskeyanto touV uiouV israhl en th erhmw sina

65. oti eipen kurioV autoiV qanatw apoqanountai en th erhmw kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV plhn caleb uioV iefonnh kai ihsouV o tou nauh

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina