1. tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte

2. aposunagwgouV poihsousin umaV all ercetai wra ina paV o apokteinaV umaV doxh latreian prosferein tw qew

3. kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme

4. alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archV ouk eipon oti meq umwn hmhn

5. nun de upagw proV ton pemyanta me kai oudeiV ex umwn erwta me pou upageiV

6. all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian

7. all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtoV ouk eleusetai proV umaV ean de poreuqw pemyw auton proV umaV

8. kai elqwn ekeinoV elegxei ton kosmon peri amartiaV kai peri dikaiosunhV kai peri krisewV

9. peri amartiaV men oti ou pisteuousin eiV eme

10. peri dikaiosunhV de oti proV ton patera mou upagw kai ouk eti qewreite me

11. peri de krisewV oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai

12. eti polla ecw legein umin all ou dunasqe bastazein arti

13. otan de elqh ekeinoV to pneuma thV alhqeiaV odhghsei umaV eiV pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin

14. ekeinoV eme doxasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin

15. panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin

16. mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti egw upagw proV ton patera

17. eipon oun ek twn maqhtwn autou proV allhlouV ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw proV ton patera

18. elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei

19. egnw oun o ihsouV oti hqelon auton erwtan kai eipen autoiV peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me

20. amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeiV o de kosmoV carhsetai umeiV de luphqhsesqe all h luph umwn eiV caran genhsetai

21. h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra authV otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei thV qliyewV dia thn caran oti egennhqh anqrwpoV eiV ton kosmon

22. kai umeiV oun luphn men nun ecete palin de oyomai umaV kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeiV airei af umwn

23. kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton patera en tw onomati mou dwsei umin

24. ewV arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh

25. tauta en paroimiaiV lelalhka umin all ercetai wra ote ouk eti en paroimiaiV lalhsw umin alla parrhsia peri tou patroV anaggelw umin

26. en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn

27. autoV gar o pathr filei umaV oti umeiV eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou qeou exhlqon

28. exhlqon para tou patroV kai elhluqa eiV ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai proV ton patera

29. legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleiV kai paroimian oudemian legeiV

30. nun oidamen oti oidaV panta kai ou creian eceiV ina tiV se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou exhlqeV

31. apekriqh autoiV o ihsouV arti pisteuete

32. idou ercetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastoV eiV ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monoV oti o pathr met emou estin

33. tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina