1. meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouV toiV maqhtaiV epi thV qalasshV thV tiberiadoV efanerwsen de outwV

2. hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

3. legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai anebhsan eiV to ploion euquV kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

4. prwiaV de hdh genomenhV esth o ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin

5. legei oun autoiV o ihsouV paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

6. o de eipen autoiV balete eiV ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai iscusan apo tou plhqouV twn icquwn

7. legei oun o maqhthV ekeinoV on hgapa o ihsouV tw petrw o kurioV estin simwn oun petroV akousaV oti o kurioV estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoV kai ebalen eauton eiV thn qalassan

8. oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thV ghV all wV apo phcwn diakosiwn suronteV to diktuon twn icquwn

9. wV oun apebhsan eiV thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

10. legei autoiV o ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

11. anebh simwn petroV kai eilkusen to diktuon epi thV ghV meston icquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

12. legei autoiV o ihsouV deute aristhsate oudeiV de etolma twn maqhtwn exetasai auton su tiV ei eidoteV oti o kurioV estin

13. ercetai oun o ihsouV kai lambanei ton arton kai didwsin autoiV kai to oyarion omoiwV

14. touto hdh triton efanerwqh o ihsouV toiV maqhtaiV autou egerqeiV ek nekrwn

15. ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouV simwn iwna agapaV me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw boske ta arnia mou

16. legei autw palin deuteron simwn iwna agapaV me legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw poimaine ta probata mou

17. legei autw to triton simwn iwna fileiV me eluphqh o petroV oti eipen autw to triton fileiV me kai eipen autw kurie su panta oidaV su ginwskeiV oti filw se legei autw o ihsouV boske ta probata mou

18. amhn amhn legw soi ote hV newteroV ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV otan de ghrashV ekteneiV taV ceiraV sou kai alloV se zwsei kai oisei opou ou qeleiV

19. touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

20. epistrafeiV de o petroV blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouV akolouqounta oV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipen kurie tiV estin o paradidouV se

21. touton idwn o petroV legei tw ihsou kurie outoV de ti

22. legei autw o ihsouV ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se su akolouqei moi

23. exhlqen oun o logoV outoV eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsouV oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se

24. outoV estin o maqhthV o marturwn peri toutwn kai grayaV tauta kai oidamen oti alhqhV estin h marturia autou

25. estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouV atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon cwrhsai ta grafomena biblia amhn

Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina