1. Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, eu fac să se ridice împotriva Babilónului şi împotriva locuitorilor din Leb-Camái un vânt devastator.

2. Voi trimite împotriva Babilónului străini, care îl vor vântura, îi vor goli ţara şi vor fi împotriva lui de jur împrejur în ziua nenorocirii.

3. Să întindă arcul împotriva celui care şi-l întinde şi se ridică în armura lui! Să nu cruţaţi tinerii lui şi să distrugeţi de tot întreaga lui armată!

4. Vor cădea străpunşi în ţara caldéilor şi ucişi, pe străzile lor”.

5. Dar nu vor fi făcuţi văduvi Israélul şi Iúda de Domnul Dumnezeul Sabaót, căci ţara lor este plină de vinovăţie împotriva Sfântului lui Israél.

6. Fugiţi din Babilón şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nimeni să nu fie redus la tăcere din cauza nelegiuirii sale! Acesta este timpul răzbunării Domnului, el împlineşte răsplata faţă de el.

7. O cupă de aur în mâna Domnului era Babilónul, care a îmbătat tot pământul. Din vinul lui au băut neamurile şi de aceea neamurile au înnebunit.

8. Dintr-odată a căzut Babilónul şi este zdrobit. Jeliţi pentru el, aduceţi balsam pentru suferinţa lui: poate se va vindeca!

9. Noi am vrut să vindecăm Babilónul, dar nu s-a vindecat. Abandonaţi-l şi să mergem fiecare în ţara lui, pentru că ajunge până la ceruri judecata lui şi se înalţă până la nori!

10. Domnul face să iasă dreptatea noastră: veniţi să povestim în Sión lucrarea Domnului Dumnezeului nostru!

11. Ascuţiţi săgeţile, luaţi scuturile! Domnul face să se ridice duhul regilor din Média, pentru că planul său este împotriva Babilónului, ca să-l distrugă. Aceasta este răzbunarea Domnului, răzbunarea pentru templul său.

12. La zidurile Babilónului înălţaţi un steag! Întăriţi străjile şi faceţi să se ridice paznici; stabiliţi capcane! Căci Domnul are un plan şi împlineşte cuvintele pe care le-a rostit împotriva locuitorilor din Babilón.

13. Tu, care locuieşti lângă ape mari şi ai multe vistierii: a venit sfârşitul tău, măsura câştigului tău nedrept.

14. Domnul Sabaót s-a jurat pe viaţa sa: „Cu siguranţă, te voi umple de oameni ca lăcustele şi vor ridica împotriva ta o cântare”.

15. El a făcut pământul cu puterea lui, a stabilit lumea cu înţelepciunea lui, cu priceperea lui a întins cerurile.

16. Când dă drumul glasului său, e un vuiet de ape în ceruri; face să urce negura de la marginile pământului, el face fulgerele pentru ploaie şi face să iasă vântul din vistieriile sale.

17. Căci tot omul poate să devină prost de la cunoaştere, orice topitor poate fi făcut de ruşine de chipul turnat, căci idolul este o înşelăciune şi nu este suflare în el.

18. Ei sunt deşertăciune, lucrare caraghioasă; când vor fi vizitaţi, vor pieri.

19. Însă nu ca ei este partea lui Iacób, căci [Domnul] este cel care a plăsmuit toate şi tribul moştenirii sale: Domnul Sabaót este numele lui. Ciocanul Domnului şi muntele cel mare

20. Tu ai fost pentru mine un ciocan şi arme de război: am zdrobit cu tine neamuri, am nimicit cu tine regate.

21. Cu tine am zdrobit calul şi călăreţul, cu tine am zdrobit carul şi călăreţul.

22. Cu tine i-am zdrobit pe bărbat şi pe femeie, cu tine i-am zdrobit pe bătrân şi pe copil, cu tine i-am zdrobit pe tânăr şi pe fecioară.

23. Cu tine i-am zdrobit pe păstor şi turma lui, cu tine i-am zdrobit pe plugar şi boii lui, cu tine i-am zdrobit pe comandanţi şi pe căpetenii.

24. Voi răsplăti Babilónul şi pe toţi locuitorii caldéilor pentru tot răul pe care l-au făcut în Sión înaintea ochilor voştri – oracolul Domnului.

25. Iată, eu sunt împotriva ta, munte nimicitor – oracolul Domnului –, tu care voiai să nimiceşti tot pământul: mi-am întins mâna împotriva ta, te voi răsturna de pe stânci şi te voi face un munte ars.

26. Nu vor mai lua din tine piatră de unghi şi nici piatră pentru temelii, căci vei fi o dezolare veşnică – oracolul Domnului.

27. Înălţaţi un steag pe pământ, sunaţi din trâmbiţă printre neamuri, puneţi deoparte împotriva ei neamuri, faceţi să se audă că sunt împotriva ei regatele din Ararát, Miní şi Aşchenáz! Puneţi peste ea conducători, urcaţi pe cai ca lăcustele devoratoare!

28. Puneţi deoparte împotriva lui neamurile, pe regii din Média, pe comandanţii şi pe toate căpeteniile sale, tot ţinutul stăpânirii sale!

29. Se cutremură pământul şi se zdruncină, căci planurile Domnului împotriva Babilónului se împlinesc, ca să facă din ţara Babilónului un pustiu şi să nu mai fie în el niciun locuitor.

30. Vitejii Babilónului au încetat să lupte şi stau în fortăreţe. Li s-a uscat vitejia şi au ajuns ca femeile. Au fost aprinse locuinţele lui şi zăvoarele lui au fost frânte.

31. Alergătorul aleargă înaintea alergătorului şi vestitorul, înaintea vestitorului ca să facă cunoscut regelui din Babilón că cetatea lui a fost capturată din [toate] părţile,

32. că trecătorile au fost luate, avanposturile au fost arse în foc, iar oamenii de luptă au încremenit.

33. Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: „Fiica Babilónului este ca o arie în timpul când este călcată: încă puţin şi vine timpul secerişului ei”.

34. M-a devorat, m-a consumat Nabucodonosór, regele din Babilón; m-a pus ca pe un vas gol; m-a înghiţit ca un balaur, şi-a umplut pântecele de deliciile mele şi m-a curăţat.

35. Violenţa [făcută] asupra mea şi asupra cărnii mele să fie asupra Babilónului, va zice locuitoarea Siónului, şi sângele meu să fie asupra locuitorilor din Caldéea, va zice Ierusalímul.

36. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, eu îţi voi apăra cauza şi voi face răzbunarea ta! Voi seca marea lui şi voi face să se usuce izvoarele sale.

37. Babilónul va ajunge un morman [de ruine], locuinţă a şacalilor, spre pustiire şi fluierat, şi nu va mai fi nimeni să-l locuiască.

38. Vor rage împreună ca leii, vor ţipa ca puii de leoaică.

39. Când vor fi încălziţi, le voi da să bea şi-i voi îmbăta, ca să se veselească şi să adoarmă somnul veşnic şi să nu se trezească – oracolul Domnului.

40. Îi voi face să coboare ca mieii la înjunghiere, ca berbecii şi ca ţapii.

41. Cum de a fost capturat Şeşác! Cum de a fost luată gloria întregului pământ! Cum a ajuns Babilón un pustiu printre neamuri!

42. Marea s-a ridicat împotriva Babilónului şi el a fost acoperit de mulţimea valurilor sale.

43. Cetăţile lui au devenit un pustiu, un pământ uscat şi deşert, o ţară unde nu locuieşte niciun om şi prin care nu trece niciun fiu al omului.

44. Îl voi pedepsi pe Bel în Babilón, voi scoate din gura lui ceea ce a înghiţit; nu vor mai curge spre el neamuri. Ba chiar zidul Babilónului va cădea.

45. Ieşiţi din mijlocul lui, popor al meu, şi fiecare să-şi scape viaţa de mânia aprinsă a Domnului.

46. Să nu vi se înmoaie inima şi să nu vă temeţi de zvonul care se va auzi în ţară; pentru că va veni un zvon într-un an şi, după el, un zvon într-un alt an. Va fi violenţă în ţară şi dominator peste dominator.

47. De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilónului: atunci, toată ţara lui va fi făcută de ruşine şi vor cădea străpunşii în mijlocul ei.

48. Atunci vor striga de bucurie cerul şi pământul şi tot ce este în ele datorită Babilónului, căci din nord vor veni asupra lui devastatorii – oracolul Domnului.

49. Aşa cum Babilónul a făcut să cadă cei străpunşi ai lui Israél, tot aşa vor cădea în Babilón cei străpunşi din întreaga ţară.

50. Cei scăpaţi de sabie, fugiţi şi nu mai staţi! Aduceţi-vă aminte de Domnul de departe şi Ierusalímul să fie în inima voastră!

51. Ne-am ruşinat când am auzit de ocară, de umilirea care ne-a acoperit faţa, căci străinii au venit împotriva sanctuarului casei Domnului.

52. De aceea, iată, vin zile – oracolul Domnului – când îi voi pedepsi pe idolii lui şi în toată ţara vor geme cei străpunşi.

53. Chiar dacă Babilón s-ar înălţa până la ceruri şi dacă şi-ar întări înălţimile puterii sale, de la mine vor veni devastatori împotriva lui – oracolul Domnului.

54. Glas de strigăt din Babilón şi un dezastru mare din ţara caldéilor!

55. Căci Domnul devastează Babilónul şi face să piară din el zgomotul cel mare. Valurile sale mugesc ca marea cea mare, dau vuietul glasului lor.

56. Căci devastatorul vine împotriva lui, împotriva Babilónului; vitejii lui sunt capturaţi, arcurile lor sunt frânte. Căci Domnul este Dumnezeul răscumpărării şi el îi va răsplăti.

57. Îi voi îmbăta pe căpeteniile sale şi pe înţelepţii lui, pe comandanţii, pe conducătorii lui şi pe vitejii lui: vor dormi somnul veşnic şi nu se vor trezi” – oracolul regelui al cărui nume este Domnul Sabaót.

58. Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Zidurile Babilónului vor fi întinse [la pământ] şi porţile lui cele înalte vor fi arse în foc; le vor aprinde şi popoarele vor trudi degeaba, neamurile se vor osteni pentru foc”.

59. Cuvântul pe care i l-a poruncit Ieremía, profetul, lui Seráia, fiul lui Nería, fiul lui Mahséia, când a mers cu Sedecía, regele lui Iúda, în Babilón, în anul al patrulea al domniei sale. Seráia era responsabil cu popasurile.

60. Ieremía a scris într-o carte toate relele care aveau să vină asupra Babilónului, toate aceste cuvinte au fost scrise cu privire la Babilón.

61. Ieremía i-a zis lui Seráia: „Când vei ajunge în Babilón, vezi să citeşti toate aceste cuvinte

62. şi să zici: «Doamne, tu ai spus cu privire la locul acesta că va fi nimicit şi că nu va mai fi locuitor în el, de la om şi până la animal, ci va deveni o dezolare veşnică».

63. Când vei termina de citit această carte, să legi de ea o piatră şi să o arunci în mijlocul Eufrátului.

64. Să spui: «Aşa va fi aruncat Babilón şi nu se va mai ridica din cauza răului pe care eu îl voi face să vină asupra lui şi se vor epuiza»”. Până aici, cuvintele lui Ieremía.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina