Found 1786 Results for: Tako

 • Vi pak ne nauèiste tako Krista, (Poslanica Efežanima 4, 20)

 • Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! (Poslanica Efežanima 5, 24)

 • Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. (Poslanica Efežanima 5, 28)

 • I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajuæi da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti. (Poslanica Efežanima 6, 9)

 • I pravo je da tako osjeæam o svima vama! Ta ja vas nosim u srcu jer u okovima mojim i u obrani i utvrðivanju evanðelja svi ste vi suzajednièari moje milosti. (Poslanica Filipljanima 1, 7)

 • tako da se moji okovi u Kristu razglasiše u svem pretoriju i meðu svima drugima, (Poslanica Filipljanima 1, 13)

 • oni pak Krista navješæuju iz suparništva, neiskreno - misleæi da æe tako otežati nevolju mojih okova. (Poslanica Filipljanima 1, 17)

 • kako željno i oèekujem i nadam se da se ni zbog èega neæu smesti, nego da æe se mojom posvemašnjom odvažnošæu - kako uvijek tako i sada - Krist uzvelièati u mome tijelu, bilo životom, bilo smræu. (Poslanica Filipljanima 1, 20)

 • Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazoènosti nego mnogo više sada, za moje nenazoènosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! (Poslanica Filipljanima 2, 12)

 • A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom. (Poslanica Filipljanima 2, 18)

 • Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se kao on svojski za vas pobrinuo (Poslanica Filipljanima 2, 20)

 • Stoga, braæo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenèe moj, tako - èvrsto stojte u Gospodinu. (Poslanica Filipljanima 4, 1)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina