Found 25 Results for: Igazságban

 • A föld minden népe Istenhez tér majd és igazságban féli az Istent. Mind elhagyják hamis isteneiket, akik tévedésbe vitték õket, és igazságban dicsõítik majd az örökkévaló Istent. (Tóbiás könyve 14, 6)

 • Izrael minden fia, aki addig megmarad, tiszta szívvel gondol Istenre. Eljönnek és Jeruzsálemben gyûlnek össze, és attól kezdve biztonságban lakják majd Ábrahám földjét, és az a tulajdonuk lesz. Azok, akik igazságban szeretik Istent, mind örülnek majd, azok pedig, akik bûnt és igazságtalanságot követnek el, eltûnnek a föld színérõl. (Tóbiás könyve 14, 7)

 • Nos, fiaim, lelketekre kötöm: szolgáljatok igazságban Istennek, és azt tegyétek, ami kedves elõtte. Kötelezzétek gyermekeiteket is arra, hogy õk is az igazságot szolgálják és alamizsnálkodjanak, el ne feledkezzenek Istenrõl, magasztalják nevét minden idõben, igazságban és minden erejükbõl. (Tóbiás könyve 14, 8)

 • De én dicsõítem az Urat, aki igazságban honol. A Magasságbeli nevének szól énekem. (Zsoltárok könyve 7, 18)

 • Ám én igazságban meglátom színedet, s arcod fog betölteni, ha fölébredek. (Zsoltárok könyve 17, 15)

 • Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire. (Zsoltárok könyve 25, 9)

 • Aki igazságban jár és igazat beszél, aki megveti az erõszakkal szerzett nyereséget, s elhárítja kezével a megvesztegetést; aki süketté teszi a fülét, nehogy vérontásról halljon, és behunyja a szemét, nehogy rosszat lásson: (Izajás könyve 33, 15)

 • Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, (Izajás könyve 42, 6)

 • hanem aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy van benne értõ lélek és ismer engem, mert én vagyok az Úr, és én kegyelemben, igazságban és hûségben kormányozom a földet; ezekben lelem kedvemet - mondja az Úr. (Jeremiás könyve 9, 23)

 • Visszahozom õket, hogy Jeruzsálemben lakjanak. Az én népem lesznek, és én az Istenük leszek hûségben és igazságban. (Zakariás könyve 8, 8)

 • szentségben és igazságban színe elõtt életünk minden napján. (Lukács evangéliuma 1, 75)

 • De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. (János evangéliuma 4, 23)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina