Found 491 Results for: Basilea

 • proV codollogomor basilea ailam kai qargal basilea eqnwn kai amarfal basilea sennaar kai ariwc basilea ellasar oi tessareV basileiV proV touV pente (Gênesis 14, 9)

 • eipen de abram proV basilea sodomwn ektenw thn ceira mou proV ton qeon ton uyiston oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 22)

 • egeneto de limoV epi thV ghV cwriV tou limou tou proteron oV egeneto en tw cronw tw abraam eporeuqh de isaak proV abimelec basilea fulistiim eiV gerara (Gênesis 26, 1)

 • kai outoi oi basileiV oi basileusanteV en edwm pro tou basileusai basilea en israhl (Gênesis 36, 31)

 • kai nun deuro aposteilw se proV faraw basilea aiguptou kai exaxeiV ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 3, 10)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon tiV eimi oti poreusomai proV faraw basilea aiguptou kai oti exaxw touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 3, 11)

 • kai eisakousontai sou thV fwnhV kai eiseleush su kai h gerousia israhl proV faraw basilea aiguptou kai ereiV proV auton o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn (Êxodo 3, 18)

 • eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn kai sunetaxen autoiV proV faraw basilea aiguptou wste exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 6, 13)

 • outoi eisin oi dialegomenoi proV faraw basilea aiguptou kai exhgagon touV uiouV israhl ex aiguptou autoV aarwn kai mwushV (Êxodo 6, 27)

 • kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn egw kurioV lalhson proV faraw basilea aiguptou osa egw legw proV se (Êxodo 6, 29)

 • kai apesteilen mwushV aggelouV ek kadhV proV basilea edwm legwn tade legei o adelfoV sou israhl su episth panta ton mocqon ton euronta hmaV (Números 20, 14)

 • kai apesteilen mwushV presbeiV proV shwn basilea amorraiwn logoiV eirhnikoiV legwn (Números 21, 21)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina