Found 996 Results for: Basileuv

 • egeneto de en th basileia th amarfal basilewV sennaar ariwc basileuV ellasar kai codollogomor basileuV ailam kai qargal basileuV eqnwn (Gênesis 14, 1)

 • exhlqen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai basileuV adama kai basileuV sebwim kai basileuV balak auth estin shgwr kai paretaxanto autoiV eiV polemon en th koiladi th alukh (Gênesis 14, 8)

 • h de koilaV h alukh freata freata asfaltou efugen de basileuV sodomwn kai basileuV gomorraV kai enepesan ekei oi de kataleifqenteV eiV thn oreinhn efugon (Gênesis 14, 10)

 • exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV (Gênesis 14, 17)

 • kai melcisedek basileuV salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou (Gênesis 14, 18)

 • eipen de basileuV sodomwn proV abram doV moi touV andraV thn de ippon labe seautw (Gênesis 14, 21)

 • eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran (Gênesis 20, 2)

 • mh kurie akouson de hmwn basileuV para qeou ei su en hmin en toiV eklektoiV mnhmeioiV hmwn qayon ton nekron sou oudeiV gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei (Gênesis 23, 6)

 • egeneto de polucronioV ekei parakuyaV de abimelec o basileuV gerarwn dia thV quridoV eiden ton isaak paizonta meta rebekkaV thV gunaikoV autou (Gênesis 26, 8)

 • en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileuV faraw esqiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsqien auta apo tou kanou tou epanw thV kefalhV mou (Gênesis 40, 17)

 • eipen de faraw tw iwsfh katoikeitwsan en gh gesem ei de episth oti eisin en autoiV andreV dunatoi katasthson autouV arcontaV twn emwn kthnwn hlqon de eiV aigupton proV iwshf iakwb kai oi uioi autou kai hkousen faraw basileuV aiguptou kai eipen faraw proV iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi proV se (Gênesis 47, 5)

 • anesth de basileuV eteroV ep' aigupton oV ouk hdei ton iwshf (Êxodo 1, 8)


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina