Found 5347 Results for: Mou

 • kai eipen tw efrwn eiV ta wta tou laou thV ghV epeidh proV emou ei akouson mou to argurion tou agrou labe par' emou kai qayw ton nekron mou ekei (Gênesis 23, 13)

 • ouci kurie akhkoa gh tetrakosiwn didracmwn arguriou ana meson emou kai sou ti an eih touto su de ton nekron sou qayon (Gênesis 23, 15)

 • kai hkousen abraam tou efrwn kai apekatesthsen abraam tw efrwn to argurion o elalhsen eiV ta wta twn uiwn cet tetrakosia didracma arguriou dokimou emporoiV (Gênesis 23, 16)

 • kai eipen abraam tw paidi autou tw presbuterw thV oikiaV autou tw arconti pantwn twn autou qeV thn ceira sou upo ton mhron mou (Gênesis 24, 2)

 • kai exorkiw se kurion ton qeon tou ouranou kai ton qeon thV ghV ina mh labhV gunaika tw uiw mou isaak apo twn qugaterwn twn cananaiwn meq' wn egw oikw en autoiV (Gênesis 24, 3)

 • alla eiV thn ghn mou ou egenomhn poreush kai eiV thn fulhn mou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen (Gênesis 24, 4)

 • eipen de proV auton o paiV mhpote ou bouletai h gunh poreuqhnai met' emou opisw eiV thn ghn tauthn apostreyw ton uion sou eiV thn ghn oqen exhlqeV ekeiqen (Gênesis 24, 5)

 • eipen de proV auton abraam prosece seautw mh apostreyhV ton uion mou ekei (Gênesis 24, 6)

 • kurioV o qeoV tou ouranou kai o qeoV thV ghV oV elaben me ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV hV egenhqhn oV elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autoV apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen (Gênesis 24, 7)

 • ean de mh qelh h gunh poreuqhnai meta sou eiV thn ghn tauthn kaqaroV esh apo tou orkou toutou monon ton uion mou mh apostreyhV ekei (Gênesis 24, 8)

 • kai eipen kurie o qeoV tou kuriou mou abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleoV meta tou kuriou mou abraam (Gênesis 24, 12)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)


“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina