Found 384 Results for: aiguptou

 • kai tw patri autou apesteilen kata ta auta kai deka onouV airontaV apo pantwn twn agaqwn aiguptou kai deka hmionouV airousaV artouV tw patri autou eiV odon (Gênesis 45, 23)

 • kai anebhsan ex aiguptou kai hlqon eiV ghn canaan proV iakwb ton patera autwn (Gênesis 45, 25)

 • kai anhggeilan autw legonteV oti o uioV sou iwshf zh kai autoV arcei pashV ghV aiguptou kai exesth h dianoia iakwb ou gar episteusen autoiV (Gênesis 45, 26)

 • eipen de faraw tw iwsfh katoikeitwsan en gh gesem ei de episth oti eisin en autoiV andreV dunatoi katasthson autouV arcontaV twn emwn kthnwn hlqon de eiV aigupton proV iwshf iakwb kai oi uioi autou kai hkousen faraw basileuV aiguptou kai eipen faraw proV iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi proV se (Gênesis 47, 5)

 • idou h gh aiguptou enantion sou estin en th beltisth gh katoikison ton patera sou kai touV adelfouV sou (Gênesis 47, 6)

 • kai katwkisen iwshf ton patera kai touV adelfouV autou kai edwken autoiV katascesin en gh aiguptou en th beltisth gh en gh ramessh kaqa prosetaxen faraw (Gênesis 47, 11)

 • sitoV de ouk hn en pash th gh eniscusen gar o limoV sfodra exelipen de h gh aiguptou kai h gh canaan apo tou limou (Gênesis 47, 13)

 • sunhgagen de iwshf pan to argurion to eureqen en gh aiguptou kai en gh canaan tou sitou ou hgorazon kai esitometrei autoiV kai eishnegken iwshf pan to argurion eiV ton oikon faraw (Gênesis 47, 14)

 • kai exelipen pan to argurion ek ghV aiguptou kai ek ghV canaan hlqon de panteV oi aiguptioi proV iwshf legonteV doV hmin artouV kai ina ti apoqnhskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion hmwn (Gênesis 47, 15)

 • kai ton laon katedoulwsato autw eiV paidaV ap' akrwn oriwn aiguptou ewV twn akrwn (Gênesis 47, 21)

 • kai eqeto autoiV iwshf eiV prostagma ewV thV hmeraV tauthV epi ghn aiguptou tw faraw apopemptoun cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk hn tw faraw (Gênesis 47, 26)

 • alla koimhqhsomai meta twn paterwn mou kai areiV me ex aiguptou kai qayeiV me en tw tafw autwn o de eipen egw poihsw kata to rhma sou (Gênesis 47, 30)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina