Found 2420 Results for: estin

 • kai perielomenh ta imatia thV chreusewV af' eauthV periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen proV taiV pulaiV ainan h estin en parodw qamna eiden gar oti megaV gegonen shlwm autoV de ouk edwken authn autw gunaika (Gênesis 38, 14)

 • exeklinen de proV authn thn odon kai eipen auth eason me eiselqein proV se ou gar egnw oti h numfh autou estin h de eipen ti moi dwseiV ean eiselqhV proV me (Gênesis 38, 16)

 • ephrwthsen de touV andraV touV ek tou topou pou estin h pornh h genomenh en ainan epi thV odou kai eipan ouk hn entauqa pornh (Gênesis 38, 21)

 • auth de agomenh apesteilen proV ton penqeron authV legousa ek tou anqrwpou tinoV tauta estin egw en gastri ecw kai eipen epignwqi tinoV o daktulioV kai o ormiskoV kai h rabdoV auth (Gênesis 38, 25)

 • o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurioV mou ou ginwskei di' eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eiV taV ceiraV mou (Gênesis 39, 8)

 • oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi (Gênesis 40, 8)

 • eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta (Gênesis 41, 15)

 • kai eipen iwshf tw faraw to enupnion faraw en estin osa o qeoV poiei edeixen tw faraw (Gênesis 41, 25)

 • ai epta boeV ai kalai epta eth estin kai oi epta stacueV oi kaloi epta eth estin to enupnion faraw en estin (Gênesis 41, 26)

 • kai ai epta boeV ai leptai ai anabainousai opisw autwn epta eth estin kai oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi esontai epta eth limou (Gênesis 41, 27)

 • eipen de faraw tw iwshf epeidh edeixen o qeoV soi panta tauta ouk estin anqrwpoV fronimwteroV kai sunetwteroV sou (Gênesis 41, 39)

 • idwn de iakwb oti estin prasiV en aiguptw eipen toiV uioiV autou ina ti raqumeite (Gênesis 42, 1)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina