Found 506 Results for: hmin

 • kai dwsomen taV qugateraV hmwn umin kai apo twn qugaterwn umwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai oikhsomen par' umin kai esomeqa wV genoV en (Gênesis 34, 16)

 • oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV (Gênesis 34, 21)

 • monon en toutw omoiwqhsontai hmin oi anqrwpoi tou katoikein meq' hmwn wste einai laon ena en tw peritemnesqai hmwn pan arsenikon kaqa kai autoi peritetmhntai (Gênesis 34, 22)

 • kai ekalesen touV ontaV en th oikia kai eipen autoiV legousa idete eishgagen hmin paida ebraion empaizein hmin eishlqen proV me legwn koimhqhti met' emou kai ebohsa fwnh megalh (Gênesis 39, 14)

 • hn de ekei meq' hmwn neaniskoV paiV ebraioV tou arcimageirou kai dihghsameqa autw kai sunekrinen hmin (Gênesis 41, 12)

 • egenhqh de kaqwV sunekrinen hmin outwV kai sunebh eme te apokatastaqhnai epi thn archn mou ekeinon de kremasqhnai (Gênesis 41, 13)

 • idou akhkoa oti estin sitoV en aiguptw katabhte ekei kai priasqe hmin mikra brwmata ina zwmen kai mh apoqanwmen (Gênesis 42, 2)

 • kai eipen toiV adelfoiV autou apedoqh moi to argurion kai idou touto en tw marsippw mou kai exesth h kardia autwn kai etaracqhsan proV allhlouV legonteV ti touto epoihsen o qeoV hmin (Gênesis 42, 28)

 • eipen de hmin o anqrwpoV o kurioV thV ghV en toutw gnwsomai oti eirhnikoi este adelfon ena afete wde met' emou ton de agorasmon thV sitodosiaV tou oikou umwn labonteV apelqate (Gênesis 42, 33)

 • egeneto de hnika sunetelesan katafagein ton siton on hnegkan ex aiguptou kai eipen autoiV o pathr autwn palin poreuqenteV priasqe hmin mikra brwmata (Gênesis 43, 2)

 • eipen de autw ioudaV legwn diamarturia diamemarturhtai hmin o anqrwpoV legwn ouk oyesqe to proswpon mou ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn h (Gênesis 43, 3)

 • ei de mh apostelleiV ton adelfon hmwn meq' hmwn ou poreusomeqa o gar anqrwpoV eipen hmin legwn ouk oyesqe mou to proswpon ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn h (Gênesis 43, 5)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina