Found 506 Results for: hmin

 • ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouV planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin (I São João 1, 8)

 • ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV (I São João 1, 9)

 • ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoV autou ouk estin en hmin (I São João 1, 10)

 • kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion (I São João 2, 25)

 • idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoV ou ginwskei hmaV oti ouk egnw auton (I São João 3, 1)

 • kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou cristou kai agapwmen allhlouV kaqwV edwken entolhn hmin (I São João 3, 23)

 • kai o thrwn taV entolaV autou en autw menei kai autoV en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en hmin ek tou pneumatoV ou hmin edwken (I São João 3, 24)

 • en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeoV eiV ton kosmon ina zhswmen di autou (I São João 4, 9)

 • qeon oudeiV pwpote teqeatai ean agapwmen allhlouV o qeoV en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin (I São João 4, 12)

 • en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autoV en hmin oti ek tou pneumatoV autou dedwken hmin (I São João 4, 13)

 • kai hmeiV egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeoV en hmin o qeoV agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoV en autw (I São João 4, 16)

 • kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin (I São João 5, 11)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina