Found 506 Results for: hmin

 • kurioV o qeoV hmwn elalhsen hmin en cwrhb legwn ikanousqw umin katoikein en tw orei toutw (Deuteronômio 1, 6)

 • kai aparanteV ek cwrhb eporeuqhmen pasan thn erhmon thn megalhn kai thn foberan ekeinhn hn eidete odon orouV tou amorraiou kaqoti eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai hlqomen ewV kadhV barnh (Deuteronômio 1, 19)

 • kai proshlqate moi panteV kai eipate aposteilwmen andraV proterouV hmwn kai efodeusatwsan hmin thn ghn kai anaggeilatwsan hmin apokrisin thn odon di' hV anabhsomeqa en auth kai taV poleiV eiV aV eisporeusomeqa eiV autaV (Deuteronômio 1, 22)

 • kai elabosan en taiV cersin autwn apo tou karpou thV ghV kai kathnegkan proV hmaV kai elegon agaqh h gh hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin (Deuteronômio 1, 25)

 • kai apekriqhte moi kai eipate hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn hmeiV anabanteV polemhsomen kata panta osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai analabonteV ekastoV ta skeuh ta polemika autou kai sunaqroisqenteV anebainete eiV to oroV (Deuteronômio 1, 41)

 • kaqwV epoihsan moi oi uioi hsau oi katoikounteV en shir kai oi mwabitai oi katoikounteV en arohr ewV parelqw ton iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin (Deuteronômio 2, 29)

 • kai exhlqen shwn basileuV esebwn eiV sunanthsin hmin autoV kai paV o laoV autou eiV polemon iassa (Deuteronômio 2, 32)

 • plhn eiV ghn uiwn ammwn ou proshlqomen panta ta sugkurounta ceimarrou iabok kai taV poleiV taV en th oreinh kaqoti eneteilato hmin kurioV o qeoV hmwn (Deuteronômio 2, 37)

 • kai epistrafenteV anebhmen odon thn eiV basan kai exhlqen wg basileuV thV basan eiV sunanthsin hmin autoV kai paV o laoV autou eiV polemon eiV edrain (Deuteronômio 3, 1)

 • kai elegete idou edeixen hmin kurioV o qeoV hmwn thn doxan autou kai thn fwnhn autou hkousamen ek mesou tou puroV en th hmera tauth eidomen oti lalhsei o qeoV proV anqrwpon kai zhsetai (Deuteronômio 5, 24)

 • kai estai otan erwthsh se o uioV sou aurion legwn ti estin ta marturia kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin (Deuteronômio 6, 20)

 • kai hmaV exhgagen ekeiqen ina eisagagh hmaV dounai hmin thn ghn tauthn hn wmosen dounai toiV patrasin hmwn (Deuteronômio 6, 23)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina