Found 1248 Results for: idou

 • kai o kornhlioV efh apo tetarthV hmeraV mecri tauthV thV wraV hmhn nhsteuwn kai thn ennathn wran proseucomenoV en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra (Atos dos Apóstolos 10, 30)

 • kai idou exauthV treiV andreV epesthsan epi thn oikian en h hmhn apestalmenoi apo kaisareiaV proV me (Atos dos Apóstolos 11, 11)

 • kai idou aggeloV kuriou epesth kai fwV elamyen en tw oikhmati pataxaV de thn pleuran tou petrou hgeiren auton legwn anasta en tacei kai exepeson autou ai aluseiV ek twn ceirwn (Atos dos Apóstolos 12, 7)

 • kai nun idou ceir tou kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV (Atos dos Apóstolos 13, 11)

 • wV de eplhrou o iwannhV ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai (Atos dos Apóstolos 13, 25)

 • parrhsiasamenoi de o pauloV kai o barnabaV eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh (Atos dos Apóstolos 13, 46)

 • kathnthsen de eiV derbhn kai lustran kai idou maqhthV tiV hn ekei onomati timoqeoV uioV gunaikoV tinoV ioudaiaV pisthV patroV de ellhnoV (Atos dos Apóstolos 16, 1)

 • kai nun idou egw dedemenoV tw pneumati poreuomai eiV ierousalhm ta en auth sunanthsonta moi mh eidwV (Atos dos Apóstolos 20, 22)

 • kai nun idou egw oida oti ouketi oyesqe to proswpon mou umeiV panteV en oiV dihlqon khrusswn thn basileian tou qeou (Atos dos Apóstolos 20, 25)

 • legwn mh fobou paule kaisari se dei parasthnai kai idou kecaristai soi o qeoV pantaV touV pleontaV meta sou (Atos dos Apóstolos 27, 24)

 • kaqwV gegraptai idou tiqhmi en siwn liqon proskommatoV kai petran skandalou kai paV o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai (Romanos 9, 33)

 • idou musthrion umin legw panteV men ou koimhqhsomeqa panteV de allaghsomeqa (I Coríntios 15, 51)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina