Found 1248 Results for: idou

 • outwV kai h glwssa mikron meloV estin kai megalaucei idou oligon pur hlikhn ulhn anaptei (São Tiago 3, 5)

 • idou o misqoV twn ergatwn twn amhsantwn taV cwraV umwn o apesterhmenoV af umwn krazei kai ai boai twn qerisantwn eiV ta wta kuriou sabawq eiselhluqasin (São Tiago 5, 4)

 • makroqumhsate oun adelfoi ewV thV parousiaV tou kuriou idou o gewrgoV ekdecetai ton timion karpon thV ghV makroqumwn ep autw ewV an labh ueton prwimon kai oyimon (São Tiago 5, 7)

 • mh stenazete kat allhlwn adelfoi ina mh katakriqhte idou krithV pro twn qurwn esthken (São Tiago 5, 9)

 • idou makarizomen touV upomenontaV thn upomonhn iwb hkousate kai to teloV kuriou eidete oti polusplagcnoV estin o kurioV kai oiktirmwn (São Tiago 5, 11)

 • dio kai periecei en th grafh idou tiqhmi en siwn liqon akrogwniaion eklekton entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh (I São Pedro 2, 6)

 • proefhteusen de kai toutoiV ebdomoV apo adam enwc legwn idou hlqen kurioV en muriasin agiaiV autou (São Judas 1, 14)

 • idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn (Apocalipse 1, 7)

 • kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou adou kai tou qanatou (Apocalipse 1, 18)

 • mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV (Apocalipse 2, 10)

 • idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn (Apocalipse 2, 22)

 • oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran anewgmenhn kai oudeiV dunatai kleisai authn oti mikran eceiV dunamin kai ethrhsaV mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou (Apocalipse 3, 8)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina