Found 1248 Results for: idou

 • existanto de panteV kai eqaumazon legonteV proV allhlouV ouk idou panteV outoi eisin oi lalounteV galilaioi (Atos dos Apóstolos 2, 7)

 • o de petroV eipen proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se (Atos dos Apóstolos 5, 9)

 • paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV legwn oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon (Atos dos Apóstolos 5, 25)

 • legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou (Atos dos Apóstolos 5, 28)

 • kai eipen idou qewrw touV ouranouV anewgmenouV kai ton uion tou anqrwpou ek dexiwn estwta tou qeou (Atos dos Apóstolos 7, 56)

 • kai anastaV eporeuqh kai idou anhr aiqioy eunoucoV dunasthV kandakhV thV basilisshV aiqiopwn oV hn epi pashV thV gazhV authV oV elhluqei proskunhswn eiV ierousalhm (Atos dos Apóstolos 8, 27)

 • wV de eporeuonto kata thn odon hlqon epi ti udwr kai fhsin o eunoucoV idou udwr ti kwluei me baptisqhnai (Atos dos Apóstolos 8, 36)

 • hn de tiV maqhthV en damaskw onomati ananiaV kai eipen proV auton o kurioV en oramati anania o de eipen idou egw kurie (Atos dos Apóstolos 9, 10)

 • o de kurioV proV auton anastaV poreuqhti epi thn rumhn thn kaloumenhn euqeian kai zhthson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseucetai (Atos dos Apóstolos 9, 11)

 • wV de en eautw dihporei o petroV ti an eih to orama o eiden kai idou oi andreV oi apestalmenoi apo tou kornhliou dierwthsanteV thn oikian simwnoV epesthsan epi ton pulwna (Atos dos Apóstolos 10, 17)

 • tou de petrou enqumoumenou peri tou oramatoV eipen autw to pneuma idou andreV treiV zhtousin se (Atos dos Apóstolos 10, 19)

 • katabaV de petroV proV touV andraV touV apestalmenouV apo tou kornhliou proV auton eipen idou egw eimi on zhteite tiV h aitia di hn pareste (Atos dos Apóstolos 10, 21)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina