Found 1602 Results for: kata

 • h yuch h an omosh diastellousa toiV ceilesin kakopoihsai h kalwV poihsai kata panta osa ean diasteilh o anqrwpoV meq' orkou kai laqh auton pro ofqalmwn kai outoV gnw kai amarth en ti toutwn (Levítico 5, 4)

 • kai enedusen auton ton citwna kai ezwsen auton thn zwnhn kai enedusen auton ton upoduthn kai epeqhken ep' auton thn epwmida kai sunezwsen auton kata thn poihsin thV epwmidoV kai sunesfigxen auton en auth (Levítico 8, 7)

 • kai epeqhken thn mitran epi thn kefalhn autou kai epeqhken epi thn mitran kata proswpon autou to petalon to crusoun to kaqhgiasmenon agion on tropon sunetaxen kurioV tw mwush (Levítico 8, 9)

 • kai ton krion ekreanomhsen kata melh kai anhnegken mwushV thn kefalhn kai ta melh kai to stear (Levítico 8, 20)

 • kai to olokautwma proshnegkan autw kata melh auta kai thn kefalhn kai epeqhken epi to qusiasthrion (Levítico 9, 13)

 • kai apo thV quraV thV skhnhV tou marturiou ouk exeleusesqe ina mh apoqanhte to gar elaion thV crisewV to para kuriou ef' umin kai epoihsan kata to rhma mwush (Levítico 10, 7)

 • ou gar eishcqh tou aimatoV autou eiV to agion kata proswpon esw fagesqe auto en topw agiw on tropon moi sunetaxen kurioV (Levítico 10, 18)

 • lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV gunh htiV ean spermatisqh kai tekh arsen kai akaqartoV estai epta hmeraV kata taV hmeraV tou cwrismou thV afedrou authV akaqartoV estai (Levítico 12, 2)

 • ean de qhlu tekh kai akaqartoV estai diV epta hmeraV kata thn afedron kai exhkonta hmeraV kai ex kaqesqhsetai en aimati akaqartw authV (Levítico 12, 5)

 • ean de kata cwran meinh to thlaughma kai mh diacehtai oulh tou elkouV estin kai kaqariei auton o iereuV (Levítico 13, 23)

 • ean de kata cwran meinh to augazon kai mh diacuqh en tw dermati auth de h amaura h oulh tou katakaumatoV estin kai kaqariei auton o iereuV o gar carakthr tou katakaumatoV estin (Levítico 13, 28)

 • ean de kata proswpon madhsh h kefalh autou anafalantoV estin kaqaroV estin (Levítico 13, 41)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina