Found 1602 Results for: kata

 • eiV o kai kopiw agwnizomenoV kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei (Colossenses 1, 29)

 • blepete mh tiV umaV estai o sulagwgwn dia thV filosofiaV kai kenhV apathV kata thn paradosin twn anqrwpwn kata ta stoiceia tou kosmou kai ou kata criston (Colossenses 2, 8)

 • a estin panta eiV fqoran th apocrhsei kata ta entalmata kai didaskaliaV twn anqrwpwn (Colossenses 2, 22)

 • ta tekna upakouete toiV goneusin kata panta touto gar estin euareston tw kuriw (Colossenses 3, 20)

 • oi douloi upakouete kata panta toiV kata sarka kurioiV mh en ofqalmodouleiaiV wV anqrwpareskoi all en aplothti kardiaV foboumenoi ton qeon (Colossenses 3, 22)

 • opwV endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en umin kai umeiV en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou (II Tessalonicenses 1, 12)

 • mh tiV umaV exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpoV thV amartiaV o uioV thV apwleiaV (II Tessalonicenses 2, 3)

 • paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn parelaben par hmwn (II Tessalonicenses 3, 6)

 • kata to euaggelion thV doxhV tou makariou qeou o episteuqhn egw (I Timóteo 1, 11)

 • tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata taV proagousaV epi se profhteiaV ina strateuh en autaiV thn kalhn strateian (I Timóteo 1, 18)

 • kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektoV ei mh epi duo h triwn marturwn (I Timóteo 5, 19)

 • diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou cristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhV cwriV prokrimatoV mhden poiwn kata prosklisin (I Timóteo 5, 21)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina