Found 1602 Results for: kata

 • kata pistin apeqanon outoi panteV mh labonteV taV epaggeliaV alla porrwqen autaV idonteV kai peisqenteV kai aspasamenoi kai omologhsanteV oti xenoi kai parepidhmoi eisin epi thV ghV (Hebreus 11, 13)

 • oi men gar proV oligaV hmeraV kata to dokoun autoiV epaideuon o de epi to sumferon eiV to metalabein thV agiothtoV autou (Hebreus 12, 10)

 • ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseiV ton plhsion sou wV seauton kalwV poieite (São Tiago 2, 8)

 • ei de zhlon pikron ecete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakaucasqe kai yeudesqe kata thV alhqeiaV (São Tiago 3, 14)

 • kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih (I São Pedro 1, 2)

 • euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn (I São Pedro 1, 3)

 • alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte (I São Pedro 1, 15)

 • kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptwV krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte (I São Pedro 1, 17)

 • agaphtoi parakalw wV paroikouV kai parepidhmouV apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitineV strateuontai kata thV yuchV (I São Pedro 2, 11)

 • oi andreV omoiwV sunoikounteV kata gnwsin wV asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemonteV timhn wV kai sugklhronomoi caritoV zwhV eiV to mh ekkoptesqai taV proseucaV umwn (I São Pedro 3, 7)

 • eiV touto gar kai nekroiV euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpouV sarki zwsin de kata qeon pneumati (I São Pedro 4, 6)

 • ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to thV doxhV kai to tou qeou pneuma ef umaV anapauetai kata men autouV blasfhmeitai kata de umaV doxazetai (I São Pedro 4, 14)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina