Found 1602 Results for: kata

 • kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion (Êxodo 22, 8)

 • thn eorthn twn azumwn fulaxasqe poiein epta hmeraV edesqe azuma kaqaper eneteilamhn soi kata ton kairon tou mhnoV twn newn en gar autw exhlqeV ex aiguptou ouk ofqhsh enwpion mou kenoV (Êxodo 23, 15)

 • ou proskunhseiV toiV qeoiV autwn oude mh latreushV autoiV ou poihseiV kata ta erga autwn alla kaqairesei kaqeleiV kai suntribwn suntriyeiV taV sthlaV autwn (Êxodo 23, 24)

 • kata mikron mikron ekbalw autouV apo sou ewV an auxhqhV kai klhronomhshV thn ghn (Êxodo 23, 30)

 • kai poihseiV moi kata panta osa egw soi deiknuw en tw orei to paradeigma thV skhnhV kai to paradeigma pantwn twn skeuwn authV outw poihseiV (Êxodo 25, 9)

 • kai gnwsqhsomai soi ekeiqen kai lalhsw soi anwqen tou ilasthriou ana meson twn duo ceroubim twn ontwn epi thV kibwtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilwmai soi proV touV uiouV israhl (Êxodo 25, 22)

 • ora poihseiV kata ton tupon ton dedeigmenon soi en tw orei (Êxodo 25, 40)

 • penthkonta agkulaV poihseiV th aulaia th mia kai penthkonta agkulaV poihseiV ek tou merouV thV aulaiaV kata thn sumbolhn thV deuteraV antiproswpoi antipiptousai allhlaiV eiV ekasthn (Êxodo 26, 5)

 • kai sunayeiV taV pente derreiV epi to auto kai taV ex derreiV epi to auto kai epidiplwseiV thn derrin thn ekthn kata proswpon thV skhnhV (Êxodo 26, 9)

 • kai poihseiV agkulaV penthkonta epi tou ceilouV thV derrewV thV miaV thV ana meson kata sumbolhn kai penthkonta agkulaV poihseiV epi tou ceilouV thV derrewV thV sunaptoushV thV deuteraV (Êxodo 26, 10)

 • kai ek twn opisw thV skhnhV kata to meroV to proV qalassan poihseiV ex stulouV (Êxodo 26, 22)

 • kai estai ex isou katwqen kata to auto esontai isoi ek twn kefalidwn eiV sumblhsin mian outwV poihseiV amfoteraiV taiV dusin gwniaiV estwsan (Êxodo 26, 24)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina