Found 2407 Results for: kuriou

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV kai kuriou hmwn ihsou cristou (Gálatas 1, 3)

 • eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou (Gálatas 1, 19)

 • emoi de mh genoito kaucasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou emoi kosmoV estaurwtai kagw tw kosmw (Gálatas 6, 14)

 • tou loipou kopouV moi mhdeiV parecetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw (Gálatas 6, 17)

 • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn adelfoi amhn [proV galataV egrafh apo rwmhV] (Gálatas 6, 18)

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (Efésios 1, 2)

 • euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV cristw (Efésios 1, 3)

 • ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou (Efésios 1, 17)

 • toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera tou kuriou hmwn ihsou cristou (Efésios 3, 14)

 • dia touto mh ginesqe afroneV alla sunienteV ti to qelhma tou kuriou (Efésios 5, 17)

 • eucaristounteV pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou tw qew kai patri (Efésios 5, 20)

 • kai oi patereV mh parorgizete ta tekna umwn all ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou (Efésios 6, 4)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina