1. Júdás hallott a rómaiak hírérõl, hogy milyen erõsek, s mennyire felkarolják azokat, akik jóindulattal vannak irántuk; hogy bárkivel barátságot kötnek, aki hozzájuk csatlakozik. Egyszóval, hogy nagyon hatalmasak.

2. Beszéltek neki háborúikról, a gallok közt végbevitt hõstetteikrõl, arról, hogyan vetették uralmuk alá és tették adófizetõikké õket.

3. Hírül vitték, mit vittek véghez Hispániában, mint tulajdonították ott el az ezüst- és aranybányákat;

4. hogyan vetették hatalmuk alá - okosságukkal és kitartásukkal - az egész országot [noha nagyon messzire esett tõlük]; hogy gyõzték le a föld határairól ellenük felvonult királyokat, mint okoztak nekik óriási vereséget, ugyanakkor a többiek mind adóztak nekik évrõl évre;

5. hogyan gyõzték le és hódoltatták meg Fülöpöt és Perzeuszt, a kiteusok királyát és azokat, akik fellázadtak ellenük;

6. milyen vereséget szenvedett tõlük Ázsia királya, Nagy Antiochusz, aki százhúsz elefánttal, lovassággal és hatalmas sereggel vonult ellenük hadba:

7. élve elfogták, és arra kényszerítették, hogy õ is, utódai is nagy sarcot fizessenek; túszokat szedtek,

8. és lemondatták az országról, mármint Indiáról, Médiáról, Lidiáról és néhány legszebb országrészrõl - ezeket elvették tõle és Eumenesz királynak adták;

9. mint terveztek Görögország lakói hadjáratot megsemmisítésükre.

10. Amikor azonban tervükrõl tudomást szereztek, hadvezért küldtek ellenük, legyõzték õket, úgyhogy sokan elestek és odavesztek közülük, az asszonyokat és a gyerekeket fogságba hurcolták, kifosztották õket, országukat pedig elfoglalták, erõdeiket lerombolták - mind a mai napig uralkodnak rajtuk;

11. mint semmisítették meg és igázták le a velük szembeszegülõ többi királyságot és szigetet. Ugyanakkor barátaikkal és szövetségeseikkel tartják a barátságot.

12. Így kiterjesztették hatalmukat közel s távolban mind a királyságokra. Aki csak hallja nevüket, retteg tõlük.

13. Akit azonban uralomra akartak juttatni, az király is lett. Akitõl pedig elfordultak, azt letették. Így nagy hatalomra tettek szert.

14. Mindazonáltal közülük senki nem teszi fel a diadémot és ölti fel a bíbort csak azért, hogy hivalkodjék.

15. Tanácsot hoztak létre, és annak háromszázhúsz tagja mindennap minden szempontjából megvitatja a nép dolgát, hogy jól kormányozza.

16. Minden esztendõben egyetlen egy férfira bízzák a vezetésüket és az ország fölötti uralmat. Ennek az egy férfinak mind engedelmeskednek. Irigység és féltékenység nincs közöttük.

17. Júdás tehát kiválasztotta János fiát és Akkosz unokáját, Eupolemoszt, valamint Eleazár fiát, Jázont, és elküldte õket Rómába, hogy kössenek velük barátságot és szövetséget, hadd szerezzenek róla tudomást:

18. mily súlyosan nehezedik rá Izraelre a görög hatalom, és szabadítsák meg õket jármuktól.

19. Elmentek hát Rómába - nagyon hosszú volt az út -, a szenátus elé járultak, és így szóltak:

20. "Júdás, a Makkabeus, a testvérei és a zsidók népe küldött bennünket hozzátok, hogy kössetek velünk fegyverbarátságot és békeszövetséget, és vegyetek fel szövetségeseitek és barátaitok sorába."

21. A beszédük tetszésre talált.

22. A levél másolata, amelyet bronztáblára írtak és a békeszövetség és fegyverbarátság bizonyságául Jeruzsálembe küldtek, így hangzik:

23. "Üdv a rómaiaknak és a zsidók népének szárazon és vízen, örökké! Kard és ellenség maradjon távol tõlünk!

24. Ha háború fenyegeti Rómát vagy bármelyik szövetségesét a hatalma alá tartozó egész birodalomban,

25. a zsidók népe szívvel-lélekkel együtt harcol vele, amennyire a körülmények kívánják.

26. Az ellenségnek gabonát, fegyvert, pénzt, hajót sem nem ad, sem nem szállít. Így tartotta jónak Róma, s õk ezeket a föltételeket ellenszolgáltatás nélkül megtartják.

27. Ugyanakkor a rómaiak készek együttharcolni - amennyire a körülmények kívánják -, ha háború fenyegeti a zsidók népét.

28. Az ellenségnek gabonát, fegyvert, pénzt és hajót nem szállítanak. Így tartotta helyesnek Róma. A szövetséget minden álnokság nélkül megtartják.

29. E föltételekkel kötik meg a rómaiak a szövetséget a zsidókkal.

30. Ha azonban késõbb akár az egyik, akár a másik hozzá kíván valamit fûzni vagy ki akar törölni, tetszése szerint megteheti. Amit hozzáfûznek vagy amit kihúznak, az érvényes lesz."

31. Ami azt a gyalázatot illeti, amelyet Demetriusz király követett el ellenük, arról a következõképpen írtunk: "Miért raktál oly súlyos igát barátainkra és szövetségeseinkre, a zsidókra?

32. Ha újabb panaszt emelnek ellened, igazságot szolgáltatunk nekik és hadba vonulunk ellened szárazon és vízen."

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina