1. kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iriV epi thV kefalhV kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV

2. kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn

3. kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV

4. kai ote elalhsan ai epta brontai taV fwnaV eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayhV

5. kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon

6. kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouk estai eti

7. alla en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen toiV eautou douloiV toiV profhtaiV

8. kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV

9. kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw doV moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli

10. kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

11. kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina