1. kai apesteilen kurioV ton naqan ton profhthn proV dauid kai eishlqen proV auton kai eipen autw duo hsan andreV en polei mia eiV plousioV kai eiV penhV

2. kai tw plousiw hn poimnia kai boukolia polla sfodra

3. kai tw penhti ouden all' h amnaV mia mikra hn ekthsato kai periepoihsato kai exeqreyen authn kai hdrunqh met' autou kai meta twn uiwn autou epi to auto ek tou artou autou hsqien kai ek tou pothriou autou epinen kai en tw kolpw autou ekaqeuden kai hn autw wV qugathr

4. kai hlqen parodoV tw andri tw plousiw kai efeisato labein ek twn poimniwn autou kai ek twn boukoliwn autou tou poihsai tw xenw odoiporw elqonti proV auton kai elaben thn amnada tou penhtoV kai epoihsen authn tw andri tw elqonti proV auton

5. kai equmwqh orgh dauid sfodra tw andri kai eipen dauid proV naqan zh kurioV oti uioV qanatou o anhr o poihsaV touto

6. kai thn amnada apoteisei eptaplasiona anq' wn oti epoihsen to rhma touto kai peri ou ouk efeisato

7. kai eipen naqan proV dauid su ei o anhr o poihsaV touto tade legei kurioV o qeoV israhl egw eimi ecrisa se eiV basilea epi israhl kai egw eimi errusamhn se ek ceiroV saoul

8. kai edwka soi ton oikon tou kuriou sou kai taV gunaikaV tou kuriou sou en tw kolpw sou kai edwka soi ton oikon israhl kai iouda kai ei mikron estin prosqhsw soi kata tauta

9. ti oti efaulisaV ton logon kuriou tou poihsai to ponhron en ofqalmoiV autou ton ourian ton cettaion epataxaV en romfaia kai thn gunaika autou elabeV seautw eiV gunaika kai auton apekteinaV en romfaia uiwn ammwn

10. kai nun ouk aposthsetai romfaia ek tou oikou sou ewV aiwnoV anq' wn oti exoudenwsaV me kai elabeV thn gunaika tou ouriou tou cettaiou tou einai soi eiV gunaika

11. tade legei kurioV idou egw exegeirw epi se kaka ek tou oikou sou kai lhmyomai taV gunaikaV sou kat' ofqalmouV sou kai dwsw tw plhsion sou kai koimhqhsetai meta twn gunaikwn sou enantion tou hliou toutou

12. oti su epoihsaV krubh kagw poihsw to rhma touto enantion pantoV israhl kai apenanti toutou tou hliou

13. kai eipen dauid tw naqan hmarthka tw kuriw kai eipen naqan proV dauid kai kurioV parebibasen to amarthma sou ou mh apoqanhV

14. plhn oti paroxunwn parwxunaV touV ecqrouV kuriou en tw rhmati toutw kai ge o uioV sou o tecqeiV soi qanatw apoqaneitai

15. kai aphlqen naqan eiV ton oikon autou kai eqrausen kurioV to paidion o eteken h gunh ouriou tw dauid kai hrrwsthsen

16. kai ezhthsen dauid ton qeon peri tou paidariou kai enhsteusen dauid nhsteian kai eishlqen kai hulisqh en sakkw epi thV ghV

17. kai anesthsan ep' auton oi presbuteroi tou oikou autou tou egeirai auton apo thV ghV kai ouk hqelhsen kai ou sunefagen autoiV arton

18. kai egeneto en th hmera th ebdomh kai apeqane to paidarion kai efobhqhsan oi douloi dauid anaggeilai autw oti teqnhken to paidarion oti eipan idou en tw eti to paidarion zhn elalhsamen proV auton kai ouk eishkousen thV fwnhV hmwn kai pwV eipwmen proV auton oti teqnhken to paidarion kai poihsei kaka

19. kai sunhken dauid oti oi paideV autou yiqurizousin kai enohsen dauid oti teqnhken to paidarion kai eipen dauid proV touV paidaV autou ei teqnhken to paidarion kai eipan teqnhken

20. kai anesth dauid ek thV ghV kai elousato kai hleiyato kai hllaxen ta imatia autou kai eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai prosekunhsen autw kai eishlqen eiV ton oikon autou kai hthsen arton fagein kai pareqhkan autw arton kai efagen

21. kai eipan oi paideV autou proV auton ti to rhma touto o epoihsaV eneka tou paidariou eti zwntoV enhsteueV kai eklaieV kai hgrupneiV kai hnika apeqanen to paidarion anesthV kai efageV arton kai pepwkaV

22. kai eipen dauid en tw to paidarion eti zhn enhsteusa kai eklausa oti eipa tiV oiden ei elehsei me kurioV kai zhsetai to paidarion

23. kai nun teqnhken ina ti touto egw nhsteuw mh dunhsomai epistreyai auto eti egw poreusomai proV auton kai autoV ouk anastreyei proV me

24. kai parekalesen dauid bhrsabee thn gunaika autou kai eishlqen proV authn kai ekoimhqh met' authV kai sunelaben kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou salwmwn kai kurioV hgaphsen auton

25. kai apesteilen en ceiri naqan tou profhtou kai ekalesen to onoma autou idedi eneken kuriou

26. kai epolemhsen iwab en rabbaq uiwn ammwn kai katelaben thn polin thV basileiaV

27. kai apesteilen iwab aggelouV proV dauid kai eipen epolemhsa en rabbaq kai katelabomhn thn polin twn udatwn

28. kai nun sunagage to kataloipon tou laou kai parembale epi thn polin kai prokatalabou authn ina mh prokatalabwmai egw thn polin kai klhqh to onoma mou ep' authn

29. kai sunhgagen dauid panta ton laon kai eporeuqh eiV rabbaq kai epolemhsen en auth kai katelabeto authn

30. kai elaben ton stefanon melcol tou basilewV autwn apo thV kefalhV autou kai o staqmoV autou talanton crusiou kai liqou timiou kai hn epi thV kefalhV dauid kai skula thV polewV exhnegken polla sfodra

31. kai ton laon ton onta en auth exhgagen kai eqhken en tw prioni kai en toiV triboloiV toiV sidhroiV kai dihgagen autouV dia tou plinqeiou kai outwV epoihsen pasaiV taiV polesin uiwn ammwn kai epestreyen dauid kai paV o laoV eiV ierousalhm

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina